5 augustus ✝ Vrijdag in de achttiende week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

Kerkwijdingsfeest van de basiliek van Maria de Meerdere

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1555

Psalmen

962

Lauden

Hymne

1558

Psalmen

964

KS

1559

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

969

KS

972

Vespers

Hymne

1565

Psalmen

973

KS

1569

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

Kerkwijdingsfeest van de basiliek van Maria de Meerdere

gedachtenis*

Na het concilie van Efese (431), waarop de moeder van Jezus onder de naam van ‘Moeder van God’ werd geëerd, liet paus Sixtus III (432-440) te Rome op de Esquilijnse heuvel een basiliek bouwen ter ere van de heilige Moeder Gods. Deze kerk, die later ‘Maria de Meerdere’ werd genoemd, is de oudste Maria-kerk van het Westen.

Openingstekst

Ps. 70 (69), 2 en 6

God, kom mij redding brengen, Heer, haast U met uw hulp.
Gij zijt mijn helper en bevrijder, God, stel uw komst niet uit.

Eerste lezing

Nah. 2, 1.3; 3, 1-3. 6-7
Wee de bloedstad!

Uit de Profeet Nahum

Zie, op de bergen gaan de voeten
van de vreugdebode die vrede meldt!
Vier, Juda, uw feesten,
volbreng uw geloften!
Nooit meer zal de boosdoener door u heen trekken:
hij wordt volkomen vernietigd.
Voorwaar, de Heer herstelt de glorie van Jakob,
ja, de glorie van Israël,
omdat rovers hen hebben beroofd
en hun wijnranken hebben vernield.
Wee de bloedstad,
een en al leugen, volgepropt met prooi,
die stad die het roven nooit staakte!
Hoor! Zweepslagen!
Hoor! Gedender van wielen,
rennende paarden, ratelende wagens,
ruiters op galopperende paarden,
vlammende zwaarden,
flitsende lansen,
gewonden bij hopen, stapels doden:
er is geen eind aan de lijken;
men struikelt erover.
Ik begooi u met vuilnis,
Ik zet u voor gek
en maak een kijkspel van u.
Dan zal iedereen die u ziet
van u weglopen en zeggen:
„Nineve is neergeslagen.”
Wie is daar rouwig om?
Waar zou ik troosters voor u moeten zoeken?

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Deut. 32, 35cd-36ab, 39abcd, 41

R: Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

De dag van hun ondergang komt al nader,
nabij is het treurige lot dan hen wacht.

De Heer staat borg voor het recht van zijn volk,
Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars.

Let op: hier ben Ik, hier sta Ik alleen,
naast Mij bestaan er geen goden.

Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.
Wanneer Ik mijn bliksemend zwaard heb gewet,
mijn hand gereed is de straf te voltrekken;

dan daalt mijn wraak op mijn vijanden neer,
dan zal Ik hen die Mij haten vergelden.

Vers voor het Evangelie

  1. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

Evangelie

Mt.16, 24-28
Wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
„Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.
„Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden.
„Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als dit ten koste gaat van eigen leven?
„Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven?
„Want de Mensenzoon
zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader,
vergezeld van zijn engelen,
en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
„Voorwaar, Ik zeg u:
Er zijn er onder de hier aanwezigen,
die de dood niet zullen ervaren
voordat zij de Mensenzoon
zullen zien komen in zijn koninklijke macht.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Wijsh. 16, 20

Heer, brood uit de hemel hebt Gij ons gegeven,
dat alle goeds in zich bevat en voortreffelijk is van smaak!

Een reactie achterlaten

Menu sluiten