4 juni ✝ Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

Lezingen
Heilige van de dag

H. Drie-eenheid

Evangelielezing

Lezing

Hymne

555

Psalmen

553

Lauden

Hymne

555

Psalmen

780

KS

557

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

784

KS

558

Vespers

Hymne

559

Psalmen

788

KS

560

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Drie-eenheid

hoogfeest

 

 

Openingstekst

Gezegend zij God de Vader,
gezegend de eniggeboren Zoon van God
samen met de heilige Geest,
want Hij heeft ons zijn barmhartigheid bewezen.

Eerste lezing

Ex., 34, 4b-6. 8-9
De Heer is een barmhartige en medelijdende God.

Uit het boek Exodus

In die dagen besteeg Mozes ’s morgens vroeg de Sinaï,
zoals de Heer hem bevolen had.
De twee stenen platen nam hij mee.
De Heer daalde neer in een wolk,
kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit.
De Heer ging hem voorbij en riep:
„De Heer!
De Heer is een barmhartige en medelijdende God,
groot in liefde en trouw.”
Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.
Toen sprak hij
„Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee.
„Dit volk is wel halsstarrig,
maar vergeef toch onze misdaden en zonden,
en beschouw ons als uw eigen bezit.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Dan., 3, 52, 53, 54, 55, 56

R:    U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer Vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen uw heilige roemrijke Naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt,
tronend op kerubs, in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Tweede lezing

2 Kor., 13, 11 – 13
De genade van Jezus Christus en de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte,
weest eensgezind, bewaart de vrede,
en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
Groet elkander met de heilige kus.
U groeten al de heiligen.
De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen. Amen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Apok., 1, 8

Alleluia.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
God die is, en die was en die komt.
Alleluia.

Evangelie

Joh., 3, 16-18
God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden
opdat de wereld door Hem zou gered worden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot Nikodémus:
„Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben.
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
„Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld,
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld
omdat hij niet heeft geloofd
in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

naar Gal. 4, 6

Omdat gij zonen en dochters zijt,
heeft God de Geest van zijn Zoon in uw hart gezonden;
Hij roept in u: Abba, Vader!

Een reactie achterlaten

Menu sluiten