4 december ✝ Maandag in de eerste week van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

H. Johannes van Damascus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

792

Lauden

Hymne

729

Psalmen

794

KS

7

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

798

KS

8

Vespers

Hymne

725

Psalmen

802

KS

9

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

H. Johannes van Damascus

priester en kerkleraar

gedachtenis*

Johannes werd te Damascus in de tweede helft van de zevende eeuw geboren uit christelijke ouders. Na diepgaande studie van de wijsbegeerte trad hij in het klooster van de heilige Sabbas bij Jeruzalem en werd later priester gewijd. Hij schreef verschillende theologische werken, met name ter verdediging van de verering van de afbeeldingen van Christus en de heiligen. Hij stierf in het midden van de achtste eeuw.

 

Openingstekst

naar Jer. 31,10 en Jes. 35, 4

Volkeren, hoort het woord van de Heer!
Verkondigt het in verre landen: onze Redder zal komen;
weest niet bevreesd.

Eerste lezing

Jes. 2, 1-5
De Heer verzamelt alle volken in zijn rijk van vrede.

Uit de Profeet Jesaja

Visioen wat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft
betreffende Juda en Jeruzalem.
Op het einde der dagen
zal de berg van ’s Heren tempel oprijzen boven alle bergen
en uitsteken boven alle heuvels.
Alle volkeren zullen erheen stromen
en talloze naties erheen trekken.
En zij zullen zeggen:
Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer,
naar de tempel van Jakob’s God.
Hij zal ons zijn wegen wijzen
en wij zullen zijn paden bewandelen.
Want uit Sion komt de Wet,
het woord van de Heer uit Jeruzalem.
Oordelen zal Hij de volkeren,
rechtspreken over de talloze naties.
En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers,
hun speren tot sikkels.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander,
noch zullen zij zich bekwamen in de strijd.
Huis van Jakob, kom,
laat ons wandelen in het licht van de Heer.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 122 (121), 1-2, 3-4a, 8-9

R:    Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd:
naar U trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Terwille van mijn broeders en mijn makkers
wens ik u vrede toe;
terwille van het huis van onze God
bid ik voor u om zegen.

Vers voor het Evangelie

Ps. 80, 4 (79, 4)

Alleluia.
God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 8, 5-11
Velen zullen komen uit het oosten en het westen en aanzitten in het Rijk der Hemelen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd toen Jezus in Kafarnaüm aangekomen was,
kwam een honderdman naar Hem toe
die zijn hulp inriep met de woorden:
„Heer,
mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijk pijn.”
Hij sprak tot hem:
„Ik zal hem komen genezen.”
Maar de honderdman antwoordde:
„Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt;
maar een enkel woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschappen onder mij;
en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat;
en tot een ander: kom, en hij komt;
en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd
en zei tot hen die Hem volgden:
„Voorwaar, Ik zeg u:
Bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden.
Ik zeg u,
dat velen uit het oosten en het westen zullen komen
en met Abraham en Isaäk en Jakob
zullen aanzitten in het Rijk der hemelen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

naar Ps.106 (105), 4-5 en Jes. 38, 3

Kom, Heer, bezoek ons met uw vrede
en laat vreugde ons hart vervullen.

Een reactie achterlaten