4 oktober ✝ Dinsdag in de zevenentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Franciscus van Assisi

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1677

Psalmen

1026

Lauden

Hymne

1676

Psalmen

1029

KS

1658

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1033

KS

1035

Vespers

Hymne

1677

Psalmen

1036

KS

1664

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Franciscus van Assisi

gedachtenis

Franciscus werd in 1182 in Assisi geboren. Na een onbekommerde jeugd werd hij door Gods genade getroffen en besloot afstand te doen van zijn bezittingen om zich uitsluitend aan God te wijden. Zo verkoos hij de armoede en leidde een evangelisch leven, waarin de prediking van de liefde tot God een voorname plaats innam. Voor zijn volgelingen stelde hij een leefregel op die door de heilige Stoel werd goedgekeurd. Hij stichtte ook een orde van slotzusters (clarissen) en een gemeenschap van leken die sober en verstorven zouden leven (derde orde). Tevens legde hij de grondslag voor de prediking onder de mohammedanen. Hij stierf in het jaar 1226.

Openingstekst

De man Gods Franciscus heeft zijn huis verlaten,
heeft afstand gedaan van zijn erfdeel
en is behoeftig en arm geworden.
De Heer zelf heeft hem als de zijne aangenomen.

Eerste lezing

Gal. 1, 13-24
God besloot zijn Zoon aan mij te openbaren
opdat ik Hem onder de heidenvolken zou verkondigen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
Gij hebt gehoord
hoe ik vroeger als Jood geleefd heb,
hoe ik de kerk van God fel vervolgde
en haar trachtte uit te roeien,
en hoe ik op het stuk van de Joodse godsdienst
velen van mijn leeftijd en mijn volk overtrof
in mijn hartstochtelijke ijver
voor de overleveringen van het voorgeslacht.
Maar toen besloot God,
die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen
en mij riep door zijn genade,
zijn Zoon aan mij te openbaren
opdat ik Hem onder de heidenvolken zou verkondigen.
Daarna vertrok ik meteen naar Arabië,
zonder een mens te raadplegen.
Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan,
naar hen die eerder apostel waren dan ik.
Maar ik ben aanstonds vertrokken naar Arabië,
en van Arabië ben ik weer teruggekeerd naar Damascus.

Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem
om met Kefas kennis te maken
en ik ben maar veertien dagen bij hem gebleven.
Van de andere apostelen heb ik niemand ontmoet
behalve Jakobus, de broeder des Heren.
Wat ik schrijf is de zuivere waarheid: God is mijn getuige.
Daarna ben ik naar Syrië en Cilicië gegaan
zonder dat de gemeenten van Christus in Judea
mij persoonlijk hadden leren kennen.
Zij wisten alleen van horen zeggen:
„Hij die ons vroeger vervolgde,
verkondigt nu het geloof dat hij eerst wilde uitroeien.”
En zij verheerlijkten God om mij.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 139 (138), 1-3, 13-14, 15

R: Leid mij, Heer, langs beproefde paden.

Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij,
Gij ziet mij waar ik ga of sta.

Van verre kent Gij mijn gedachten,
Gij weet waarom ik bezig ben of rust.

Want wat er in mij is hebt Gij geschapen,
Gij hebt mij als een weefsel
in de moederschoot gevormd.

Ik dank U voor het wonder van mijn leven,
voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.

Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest,
mijn diepste wezen is U niet verborgen.

Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht,
mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden.

Vers voor het Evangelie

Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 10, 38-42
Marta ontving Jezus in haar woning. Zij heeft het beste deel gekozen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd kwam Jezus in een dorp
waar een vrouw die Marta heette Hem in haar woning ontving.
Ze had een zuster, Maria die
– gezeten aan de voeten van de Heer –
luisterde naar zijn woorden.
Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen,
maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei:
„Heer, laat het U onverschillig
dat mijn zuster mij alleen laat bedienen?
„Zeg haar dan dat ze mij moet helpen:”
De Heer gaf haar ten antwoord:
„Marta, Marta,
wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.
„Slechts één ding is nodig.
„Maria heeft het beste deel gekozen
en het zal haar niet ontnomen worden.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt. 5, 3

Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Koninkrijk

Een reactie achterlaten

Menu sluiten