31 mei 2024 ✝ Feest va Maria Bezoek

Lezingen
Heilige van de dag

Maria Bezoek
Evangelielezing

Lezing

Hymne

1155

Psalmen

Lauden

Hymne

1301

Psalmen

780

KS

1302

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1181

KS

1304

Vespers

Hymne

1301

Psalmen

1567

KS

1305

Completen

Hymne

683

Psalmen

1211

Maria Bezoek

feest

Op deze laatste dag van de meimaand gedenken wij niet uitsluitend Maria’s liefdevolle bezorgdheid, maar vooral haar vreugde om het wondervolle dat God in haar heeft verricht en dat door Elisabet wordt erkend met de woorden: ‘Gezegend is de vrucht van uw schoot.’ Als dochter van Sion, die door de profeet wordt uitgenodigd: ‘Jubel van vreugde, verheug u en wees blij, dochter van Jeruzalem: de Heer is bij u als redder’ (Sef. 3, 14-15; vgl. Jes. 12, 6), vertegenwoordigt Maria de kerk op aarde, die de messiaanse vreugde kent van Gods zegenrijke tegenwoordigheid te midden van zijn volk. Evenals bij Maria, Elisabet en Johannes de Doper is deze vreugde een gave van de heilige Geest die Gods uitverkorenen vervult.µ

 

 

Openingstekst

Ps.18 (17),19-20

De Heer heeft zich mijn beschermer getoond:
Hij heeft mij in veiligheid gebracht.
Omdat Hij mij liefhad, heeft Hij mij gered.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Heer, laat het wereldgebeuren
zich voltrekken volgens uw heilsplan,
zodat er vrede op aarde is,
en uw kerk zich erover verheugt
U ongestoord te kunnen dienen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

I Petr. 1, 3-9
Gij gelooft in Christus ofschoon Gij Hem niet ziet; hoe onuitsprekelijk zal
uw vreugde zijn als gij het einddoel van uw geloof bereikt.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Broeders en zusters,
Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in zijn grote barmhartigheid
deed herboren worden tot een leven van hoop
door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis
is voor u weggelegd in de hemel.
In Gods kracht geborgen door het geloof wacht gij op het heil,
dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden.
Dan zult gij juichen,
ook al hebt gij nu als het zo moet zijn
voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen.
Maar die zijn nodig
om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen,
uw geloof, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud
dat toch ook door vuur gelouterd wordt.
Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart lof,
heerlijkheid en eer uw deel zijn.
Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben.
In Hem gelooft gij ofschoon gij Hem ook nu niet ziet.
Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn
als gij het einddoel van uw geloof bereikt,
de redding van uw ziel.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 111 (110), 1-2, 5-6, 9, 10c

R: Altijd herinnert de Heer zich zijn verbond.
of: Alleluia.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.

Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.

Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hen het heidense land in bezit.
Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten;

heilig en hooggeëerd is zijn Naam,
in eeuwigheid moet men Hem loven.

Vers voor het Evangelie

II Kor. 5 , 19

Alleluia.
God was het
die in Christus de wereld met zich verzoende
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mc. 10, 17-27
Ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd toen Jezus zich op weg begaf
kwam er iemand aanlopen
die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg:
„Goede Meester,
wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”
Jezus antwoordde:
„Waarom noemt ge Mij goed?
„Niemand is goed dan God alleen.
„Ge kent de geboden: Gij zult niet doden,
gij zult geen echtbreuk plegen,
gij zult niet stelen,
gij zult niet vals getuigen,
gij zult niemand te kort doen,
eer uw vader en uw moeder.”
Hij gaf Hem ten antwoord:
„Dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.”
Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak:
„Eén ding ontbreekt u;
ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen,
daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel,
en kom dan terug om Mij te volgen.”
Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen
omdat hij vele goederen bezat.
Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen
en zei tot hen:
„Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben
het Koninkrijk Gods binnen te gaan!”
De leerlingen stonden verbaasd over wat Hij zei.
Daarom herhaalde Jezus:
„Kinderen,
wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan.
„Voor een kameel is het gemakkelijker
door het oog van een naald te gaan
dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.”
Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar:
„Wie kan dan nog gered worden?”
Jezus keek hen aan en zei:
„Dit ligt niet in de macht der mensen maar wel in die van God:
want voor God is alles mogelijk.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Een reactie achterlaten