31 mei ✝ Feest van Maria Bezoek

Lezingen
Heilige van de dag

Maria Bezoek

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1555

Psalmen

1556

Lauden

Hymne

1301

Psalmen

780

KS

1302

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1150

KS

1304

Vespers

Hymne

1301

Psalmen

1567

KS

1305

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

Maria Bezoek

feest

Op deze laatste dag van de meimaand gedenken wij niet uitsluitend Maria’s liefdevolle bezorgdheid, maar vooral haar vreugde om het wondervolle dat God in haar heeft verricht en dat door Elisabet wordt erkend met de woorden: “Gezegend is de vrucht van uw schoot.” Als dochter van Sion, die door de profeet wordt uitgenodigd: “Jubel van vreugde, verheug u en wees blij, dochter van Jeruzalem: de Heer is bij u als redder” (Sef. 3, 14-15; vgl. Jes. 12, 6), vertegenwoordigt Maria de kerk op aarde, die de messiaanse vreugde kent van Gods zegenrijke tegenwoordigheid te midden van zijn volk. Evenals bij Maria, Elisabet en Johannes de Doper is deze vreugde een gave van de heilige Geest die Gods uitverkorenen vervult.

 

Openingstekst

Ps. 66 (65), 16

Komt en luistert, gij allen die God vreest,
en ik zal u alles verhalen
wat de Heer mij gedaan heeft. (P.T. Alleluia).

Eerste lezing

Sef. 3, 14-18a

De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u.

Uit de Profeet Sefanja

Sion, jubel van vreugde,
juich, Israël,
verheug u en wees blij, Jeruzalem,
met heel uw hart!
Het vonnis dat op u drukte,
werd door de Heer vernietigd.
Hij heeft uw vijand verjaagd.
De Heer, de Koning van Israël,
blijft bij u nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen!
Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden:
Vrees niet, Sion, en laat uw handen niet verslappen.
De Heer, uw God, is bij u
als een reddende held.
Uitermate verheugt Hij zich om u,
door zijn liefde maakt Hij u nieuw;
Hij jubelt om u van vreugde.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Jes. 12, 2.3.4bcd.5-6

R:    Israëls Heilige woont in uw midden.

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder.

De dag is nabij dat ge water zult putten
met opgeruimd hart uit de bron van het heil.

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend.

Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.

Vers voor het Evangelie

Lc. 1, 45

Alleluia.
Zalig gij, Maria, die geloofd hebt dat tot vervulling zal komen
wat u vanwege de Heer gezegd is.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 1, 39-56
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad in Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.
Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest
en riep uit met luide stem
“Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waaraan heb ik het te danken
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen
wat haar vanwege de Heer gezegd is.”
En Maria sprak:
“Mijn hart prijst hoog de Heer.
Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.
En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.
Hij toont de kracht van zijn arm;
slaat trotsen van hart uiteen.
Heersers ontneemt Hij hun troon,
maar Hij verheft de geringen.
Die hongeren overlaadt Hij met gaven,
en rijken zendt Hij heen met lege handen.
Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig
jegens Abraham en zijn geslacht,
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.”
Nadat Maria ongeveer drie maanden bij Elisabeth gebleven was
keerde zij naar huis terug.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Lc. 1, 48-49

Elk geslacht prijst mij zalig,
omdat Hij die machtig is, aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam. (P.T. Alleluia).

Een reactie achterlaten

Menu sluiten