31 maart ✝ Pasen

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

Psalmen

Lauden

Hymne

355

Psalmen

780

KS

356

Middaggebed

Hymne

752

Psalmen

784

KS

358

Vespers

Hymne

359

Psalmen

360

KS

362

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

hoogfeest

Openingstekst

naar Ps. 139 (138),18. 5-6

Verrezen ben Ik, en nog altijd ben Ik bij U:
Gij hebt uw hand op Mij doen rusten;
wonderbaar is uw wijsheid. Alleluia.

Eerste lezing

Hand., 10, 34a. 37-43
Wij hebben met Hem gegeten en gedronken nadat Hij uit de doden was opgestaan.

Uit de Handelingen der Apostelen

In die tijd nam Petrus het woord en sprak:
„Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe God Hem gezalfd heeft
met de heilige Geest en met kracht.
„Hij ging weldoende rond
en genas allen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met Hem.
„En wij getuigen van alles
wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft.
„Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord.
„God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan
en laten verschijnen,
niet aan het hele volk
maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen,
aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben
nadat Hij uit de doden was opgestaan.
„Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken,
en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is
over de levenden en de doden.
„Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af,
dat ieder die in Hem gelooft
door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 118 (117), 1-2, 16ab-17, 22-23

R: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
of:
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Wij zullen hem vieren in blijdschap.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen!

Stammen van Israël, dankt de Heer,
eindeloos is zijn erbarmen

De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.

Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer.

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.

Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.

Tweede lezing

Kol., 3, 1-4

Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,

Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Zint op het hemelse, niet op het aardse.
Gij zijt immers gestorven
en uw leven is nu met Christus verborgen in God.
Christus is uw leven,
en wanneer Hij verschijnt
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Sequentie

Laat ons ’t lam van Pasen loven,
’t lam Gods met offers eren.
Ja het lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tezamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is
onze koning.
Zeg het ons Maria,
wat is ’t dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen:
stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede.
Alleluia.

Vers voor het Evangelie

1 Kor., 5, 7b-8a

Alleluia.
Ons Paaslam is geslacht: Christus zelf.
Wij moeten ook ons feest vieren in de Heer.
Alleluia.

Evangelie

Joh., 20, 1-9
Hij moest namelijk uit de doden opstaan.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena
vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf
en zag dat de steen van het graf was weggerold.
Zij liep snel naar Simon Petrus
en naar de andere, de door Jezus beminde leerling
en zei tot hen:
„Ze hebben de Heer uit het graf genomen
en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.”
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort,
maar die andere leerling snelde Petrus vooruit
en kwam het eerst bij het graf aan.
Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen
maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus die hem volgde kwam ook bij het graf
en trad wel binnen.
Hij zag dat de zwachtels er lagen,
maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt
niet bij de zwachtels lag,
maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.
Toen ging ook de andere leerling
die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen;
hij zag en geloofde
want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond,
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Kor. 5, 7-8
Christus, ons paaslam, is geslacht;
laten wij dan feest vieren
met het zuivere brood
van reinheid en waarheid. Alleluia.

Een reactie achterlaten