31 januari ✝ Dinsdag in de vierde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Johannes Bosco

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1626

Psalmen

1130

Lauden

Hymne

1628

Psalmen

1132

KS

1629

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1136

KS

1139

Vespers

Hymne

1633

Psalmen

1140

KS

1635

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Johannes Bosco

priester

Don Bosco werd in 1815 te Castelnuovo in het bisdom Turijn geboren. Na zijn jeugdjaren in behoeftige omstandigheden te hebben doorgebracht, wilde hij als priester al zijn krachten in dienst stellen van de opvoeding van de jeugd. Met de bedoeling jonge mensen als christenen op hun taak in de maatschappij voor te bereiden stichtte hij twee congregaties. Ook schreef hij enige kleine werken ter bescherming en verdediging van de godsdienst. Hij stierf in 1888.

Openingstekst

Lc. 4,18

De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd.
Hij heeft mij gezonden
om aan armen de blijde boodschap te brengen
en om hen te genezen wier hart gebroken is.

Eerste lezing

Hebr. 12, 1-4
Laten wij vastberaden de wedstrijd lopen waarvoor wij hebben ingeschreven.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Laten wij ons aansluiten bij de menigte getuigen van het geloof,
en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden,
om vastberaden de wedstrijd te lopen
waarvoor we hebben ingeschreven.
Ziet naar Jezus,
de aanvoerder en voltooier van ons geloof.
In plaats van de vreugde die Hem toekwam
heeft Hij een kruis op zich genomen
en de schande niet geteld
nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon.
Denkt aan Hem
die zoveel tegenwerking van zondaars te verduren had;
dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven.
Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 22 (21), 26b-27, 28, 30, 31-32

R: Allen die God zoeken, prijzen Hem.

Voor heel de gemeente zal ik U prijzen, Heer,
U danken voor het oog van de godvrezenden.
De armen zullen eten en verzadigd worden,
en allen die God zoeken, prijzen Hem,
hun moed zal weer herleven.

Dan zullen alle landen van de aarde
de Heer gedenken en zich tot Hem keren;
en nedervallen zullen voor zijn Aangezicht
de stammen en de volken overal.
Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden,
en voor Hem zal buigen wie afdaalt in het stof.

Mijn ziel zal voor zijn Aanschijn blijven leven,
mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt,
van zijn gerechtigheid aan die geboren worden:
dit heeft de Heer gedaan.

Vers voor het Evangelie

Joh. 6, 64b.69b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 5, 21-43
Meisje, Ik zeg je, sta op.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
allen: Lof zij U, Christus.

Toen Jezus weer met de boot overgestoken was
stroomde veel volk bij Hem samen.
Terwijl Hij zich aan de oever van het meer bevond
kwam er een zekere Jaïrus, de overste van de synagoge.
Toen hij Hem zag, viel hij Hem te voet
en smeekte Hem met aandrang:
„Mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven,
kom toch haar de handen opleggen
opdat ze mag genezen en leven.”
Jezus ging met hem mee.
Een dichte menigte vergezelde Hem en drong van alle kanten op.
Er was een vrouw bij die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed.
Zij had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters
en haar gehele vermogen uitgegeven,
maar zonder er baat bij te vinden;
integendeel, het was nog erger met haar geworden.
Omdat zij over Jezus gehoord had
drong zij zich in de menigte naar voren
en raakte zijn mantel aan.
Want ze zei bij zichzelf:
„Als ik slechts zijn kleren kan aanraken,
zal ik al genezen zijn.”
Terstond hield de bloeding op
en werd ze aan haar lichaam gewaar
dat ze van haar kwaal genezen was.
Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust
dat er een kracht van Hem was uitgegaan;
Hij keerde zich te midden van de menigte om en vroeg:
„Wie heeft mijn kleren aangeraakt?”
Zijn leerlingen zeiden tot Hem:
„Gij ziet dat de menigte van alle kanten opdringt
en Gij vraagt Wie heeft Mij aangeraakt?”
Maar Hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had.
Wetend wat er met haar gebeurd was
kwam de vrouw zich angstig en bevend voor Hem neerwerpen
en bekende Hem de hele waarheid.
Toen sprak Hij tot haar:
„Dochter, uw geloof heeft u genezen.
„Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost.”

Hij was nog niet uitgesproken
of men kwam uit het huis van de overste van de synagoge
met de boodschap:
„Uw dochter is gestorven.
„Waartoe zoudt ge de Meester nog langer lastig vallen?”
Jezus ving op wat er bericht werd
en zei tot de overste van de synagoge:
„Wees niet bang, maar blijf geloven.”
Hij liet niemand met zich meegaan
behalve Petrus, Jakobus, en Johannes de broer van Jakobus.
Toen zij aan het huis van de overste kwamen
zag Hij het rouwmisbaar
van mensen die luid weenden en weeklaagden.
Hij ging naar binnen en zei tot hen:
„Waarom dit misbaar en geween?
„Het kind is niet gestorven maar slaapt.”
Doch ze lachten Hem uit.
Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten en ging
met zijn metgezellen en de vader en moeder van het kind
het vertrek binnen waar het kind lag.
Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar:
„Talita koemi”;
wat vertaald betekent:
Meisje, Ik zeg je, sta op.
Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond
want het was twaalf jaar.
En ze stonden stom van verbazing.
Hij legde hun nadrukkelijk op
dat niemand het te weten mocht komen, en voegde eraan toe
dat men haar te eten moest geven:

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt. 28, 20

Dit zegt de Heer:
Ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de tijd.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten