31 december ✝ Zaterdag in het octaaf van Kerstmis

Lezingen
Heilige van de dag

H. Silvester I

Evangelielezing

Lezing

Hymne

734

Psalmen

115

Lauden

Hymne

735

Psalmen

780

KS

118

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

874

KS

120

Vespers

Hymne

731

Psalmen

1552

KS

121

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Silvester I

paus

gedachtenis*

In het jaar 314 tot bisschop van Rome gewijd, stond Silvester onder de regering van Constantijn de Grote aan het hoofd van de kerk, in een tijd dat het schisma van de Donatisten en de ketterij van de Arianen veel onheil stichtten. Hij stierf in 335 en werd in de catacombe van Priscilla aan de Via Salaria bijgezet.

Openingstekst

Jes. 9, 5

Een Kind is ons geboren,
een Zoon werd ons geschonken;
Hem wordt de macht op de schouders gelegd.
Zijn naam is: Afgezant van Gods raad.

Eerste lezing

1 Joh. 1, 18-21
Gij hebt van de Heilige de inwijding ontvangen, en gij bezit allen ‘kennis’.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Kinderen,
het is ‘het laatste uur’.
Gij hebt gehoord dat de ‘antichrist’ moet komen.
Inderdaad,
er zijn nu al vele antichristen opgestaan
en daarom weten wij dat het laatste uur is aangebroken.
Zij zijn uit ons midden voortgekomen
maar zij behoorden niet werkelijk tot ons.
Hadden zij tot ons behoord
dan waren zij bij ons gebleven;
maar het moest duidelijk worden
dat zij geen van allen bij ons horen.
Ook gij hebt van de Heilige de inwijding ontvangen,
ook gij bezit allen ‘kennis’.
En ik schrijf u niet omdat gij de waarheid niet zoudt kennen
maar juist omdat gij haar kent
en omdat de leugen onverenigbaar is met de waarheid.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 96 (95), 1-2, 11-12, 13

R:    De hemel straalt en de aarde jubelt.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,
verkondigt zijn heil alle dagen.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
De luister van deze dag is een licht om ons heen;
komt allen de Heer aanbidden, gij volkeren en naties,
want vandaag verscheen een groot licht op aarde.
Alleluia.

Evangelie

Joh, 1, 1-18
Het Woord is vlees geworden.

Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden
en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is.
In Hem was leven
en dat leven was het licht der mensen.
En het licht schijnt in de duisternis
maar de duisternis nam het niet aan.
Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het Licht
maar hij moest getuigen van het Licht.
Het ware Licht, dat iedere mens verlicht,
kwam in de wereld.
Hij was in de wereld;
de wereld was door Hem geworden
en toch erkende de wereld Hem niet.
Hij kwam in het zijne,
maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wel aanvaardden,
aan hen die in zijn Naam geloven
gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden;
Zij zijn niet uit bloed
noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man,
maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid
als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol genade en waarheid.
Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toen hij uitriep:
“Deze was het van wie ik zei:
Hij die achter mij komt is vóór mij,
want Hij was eerder dan ik.”
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen;
genade op genade.
Werd de Wet door Mozes gegeven,
de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus.
Niemand heeft ooit God gezien;
de Eniggeboren God
die in de schoot van de Vader is,
Hij heeft Hem doen kennen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

1 Joh. 4, 9

God heeft zijn enige Zoon
in de wereld gezonden
om ons het leven te brengen.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten