31 oktober 2022 ✝ Maandag in de eenendertigste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

700

Psalmen

1011

Lauden

Hymne

701

Psalmen

1013

KS

1017

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1018

KS

1021

Vespers

Hymne

1482

Psalmen

1473

KS

1475

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

Openingstekst

Ps. 38 (37), 22 23

Heer, wil mij niet verlaten;
mijn God, blijf niet ver van mij. Haast U om mij te helpen;
Gij, Heer, zijt mijn steun en mijn heil.

Eerste lezing

Fil. 2, 1-4
Maakt mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen var Filippi

Broeders en zusters,
Als dan vermaning in Christus en toespreken in liefde iets vermogen,
als gemeenschap van Geest,
als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde,
uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid
maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen
maar liever die van zijn naasten.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps.       131 (130), 1, 2, 3

R: Bij U, Heer, ben ik veilig;
bescherm mij in uw vrede.

Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer,
mijn ogen,kijken niet verwaand.

Ik streef ook niet naar grote daden,
hoger dan ik reiken kan.

De stormen zijn bedaard in mij
en vredig is mijn geest.

Zoals een kind op moeders schoot,
zo veilig voel ik mij.

Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer,
van nu af voor altijd.

Vers voor het Evangelie

Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

Evangelie

Lc.14, 12-14
Nodig niet uw vrienden uit, maar armen en gebrekkigen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeër
die Hem aan tafel had genodigd:
„Wanneer gij een middag- of avondmaal geeft,
nodig dan niet uw vrienden, broers en bloedverwanten uit
en ook geen rijke buren.
„Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen
en dat gij het dus terugkrijgt.
„Maar als ge een gastmaal geeft,
nodig dan armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit.
„Gelukkig zult ge zijn
omdat zij het u niet kunnen vergelden.
„Het zal u vergolden worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 16 (15),11

Gij wijst mij de weg ten leven;
Gij laat mij vreugde vinden bij U, Heer.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten