30 september ✝ Zaterdag in de vijfentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Hiëronymus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1641

Psalmen

865

Lauden

Hymne

1639

Psalmen

871

KS

1640

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

874

KS

1632

Vespers

Hymne

691

Psalmen

878

KS

881

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Hiëronymus

priester en kerkleraar

gedachtenis

Hiëronymus werd omstreeks 340 te Stridon in Dalmatië geboren. Tijdens zijn studie te Rome werd hij aldaar gedoopt. In zijn verlangen naar een ascetisch leven trok hij naar het Oosten waar hij zich als kluizenaar vestigde. Als priester naar Rome teruggekeerd, werd hij secretaris van paus Damasus en begon hij de heilige Schrift in het Latijn te vertalen. Tevens bevorderde hij het religieuze leven. De rest van zijn leven bracht hij in Betlehem door, waar hij zich op bijzondere wijze voor de kerk verdienstelijk maakte door het schrijven van vele theologische werken, vooral bijbelcommentaren. Hij stierf in 420 te Betlehem.

Openingstekst

Joz.1, 8

Het woord van God mag nooit van uw lippen wijken;
ge moet het dag en nacht overwegen
en alles wat er geschreven staat nauwkeurig volbrengen.
Dan volgt gij het goede pad
en hebt gij inzicht in uw levensweg.

Eerste lezing

Zach. 2, 5-9a. 14-15a
Ik kom en Ik zal bij u wonen.

Uit de Profeet Zacharias

Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen:
ik zag een man met een meetsnoer in de hand.
Ik vroeg: „Waar gaat gij heen?”
Hij gaf mij ten antwoord:
„Ik ga Jeruzalem opmeten en kijken,
hoe breed en hoe lang het zal worden.”
Toen ging de engel die met mij sprak,
bij mij weg en een andere engel kwam hem tegemoet.
Deze zei hem:
„Vlug. Zeg aan die jongen daar:
Jeruzalem moet open blijven, niet ommuurd,
vanwege de vele mensen en dieren
die in de stad wonen.”
Ik zelf, zo luidt de godsspraak van de Heer,
zal rondom haar een muur van vuur zijn.
Juich en verheug u,
dochter Sion,
want zie, Ik kom en Ik zal bij u wonen,
luidt de godsspraak van de Heer.
Op die dag zullen vele volken
zich bij de Heer aansluiten.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Jer. 31, 10, 11-12ab, 13

R: De Heer zal ons behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Hij die Israël eens heeft verstrooid
zal het verzamelen, zal het behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

Vers voor het Evangelie

2 Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het die in Christus
de wereld met zich verzoende,
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 9, 43b-45
De Mensenzoon zal worden overgeleverd. De leerlingen schrokken ervoor terug Hem hierover te ondervragen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd,
terwijl iedereen zich verbaasde over alles wat Jezus deed,
sprak Hij tot zijn leerlingen:
„Hebt een open oor voor wat Ik u zeg.
„De Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen.”
Ofschoon zij die woorden niet begrepen
– ze bleven voor hen omsluierd,
zodat zij het niet konden vatten –
schrokken zij ervoor terug Hem hierover te ondervragen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Jer. 15, 16

Zodra uw woord mij bereikte, nam ik het in mij op:
het was mijn vreugde en maakte mij gelukkig,
want uw Naam mag ik dragen, Heer mijn God.

Een reactie achterlaten