30 mei ✝ Hoogfeest van Sacramentsdag

Lezingen
Heilige van de dag

Sacramentsdag

Evangelielezing

Lezing

Hymne

712

Psalmen

Lauden

Hymne

713

Psalmen

1160

KS

1163

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1164

KS

1166

Vespers

Hymne

714

Psalmen

1168

KS

1170

Completen

Hymne

683

Psalmen

1209

Sacramentsdag

hoogfeest

 

 

Openingstekst

Ps.18 (17),19-20

De Heer heeft zich mijn beschermer getoond:
Hij heeft mij in veiligheid gebracht.
Omdat Hij mij liefhad, heeft Hij mij gered.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Heer, laat het wereldgebeuren
zich voltrekken volgens uw heilsplan,
zodat er vrede op aarde is,
en uw kerk zich erover verheugt
U ongestoord te kunnen dienen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

I Petr. 2, 2-5. 9-12
Gij zijt een koninklijke priesterschap, een heilige natie, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem die u geroepen heeft.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Broeders en zusters,
Weest als pasgeboren kinderen,
begerig naar de geestelijke, onvervalste melk
die u wasdom zal schenken ter zaligheid.
Gij hebt immers al geproefd van de zoetheid des Heren.
Treedt toe tot Hem, de levende steen,
door de mensen verworpen
maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God.
Laat ook uzelf
als levende stenen
voegen in de bouw van de geestelijke tempel.
Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op,
die welgevallig zijn aan God
door Jezus Christus.
Want gij zijt een uitverkoren geslacht,
een koninklijke priesterschap,
een heilige natie, Gods eigen volk,
bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem
die u uit de duisternis
heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht:
gij,
vroeger geen volk,
nu Gods volk;
vroeger van genade verstoken,
nu begenadigd.

Dierbare vrienden, ik vraag u
als vreemdelingen en ballingen u te onthouden
van zondige lusten die strijd voeren tegen de ziel.
Leidt onder de heidenen een voorbeeldig leven;
dan zullen zij die u nog als boosdoeners belasteren,
bij nader toezien God om uw goede daden verheerlijken
op de dag dat Hij komt rechtspreken.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 100 (99), 2, 3, 4, 5

R: Treedt onbezorgd voor Gods Aanschijn.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.

Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn;
waarlijk, de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.

Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.

Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

Vers voor het Evangelie

Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mc. 10, 46-52
Rabboeni, maak dat ik zien kan!

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd toen Jezus,
vergezeld van zijn leerlingen en een flinke menigte
uit Jericho wegtrok,
zat een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs.
Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was
begon hij luidkeels te roepen:
„Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!”
Velen snauwden hem toe te zwijgen,
maar hij riep nog veel harder:
„Zoon van David, heb medelijden met mij!”
Jezus bleef staan en zei:
„Roept hem eens hier.”
Ze riepen de blinde toe:
„Heb goede moed!
Sta op, Hij roept u.”
Hij wierp zijn mantel af,
sprong overeind en kwam naar Jezus toe.
Jezus vroeg hem:
„Wat wilt ge dat Ik voor u doe?”
De blinde antwoordde Hem:
„Rabboeni, maak dat ik zien kan!”
En Jezus sprak tot hem:
„Ga, uw geloof heeft u genezen.”
Terstond kon hij zien
en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Een reactie achterlaten