30 mei ✝ Dinsdag in de achtste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

1130

Lauden

Hymne

705

Psalmen

1132

KS

1135

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1136

KS

1139

Vespers

Hymne

706

Psalmen

1140

KS

1142

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

Openingstekst

Ps.18 (17),19-20

De Heer heeft zich mijn beschermer getoond:
Hij heeft mij in veiligheid gebracht.
Omdat Hij mij liefhad, heeft Hij mij gered.

Eerste lezing

Sir. 35, 1 -12
Wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Wie de wet houdt, brengt vele offers,
wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer;
wie een weldaad bewijst, brengt een spijsoffer,
en wie een aalmoes geeft, brengt een dankoffer.
De Heer heeft welgevallen in het breken met de boosheid,
en breken met de ongerechtigheid is verzoening.
Verschijn echter niet met lege handen voor de Heer,
want al deze dingen eist het gebod.
Het offer van een rechtvaardige maakt het altaar vet,
en de welriekende geur ervan komt voor de Allerhoogste;
het offer van een rechtvaardige is welgevallig;
en de herinnering eraan wordt niet vergeten.
Verheerlijk de Heer met een blij gelaat
en onttrek niets aan de eerstelingen die gij moet geven;
toon bij al uw gaven een vrolijk gezicht,
en heilig de tienden met vreugde.
Geef aan de Allerhoogste naar hetgeen Hij u geschonken heeft;
geef met een blij gelaat en naar uw vermogen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 50 (49), 5-6, 7-9, 14, 23

R: Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Brengt allen hier die Mij zijn toegewijd,
die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben.
De hemelen betuigen zijn gerechtigheid
het is God zelf, die oordeelt.

Hoor nu, mijn volk, wat Ik u zeggen ga,
hoor, Israël, waarvan Ik u beschuldig,
want Ik ben God, uw God!
Ik maak u over offers geen verwijt:
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.

Brengt liever God het offer van uw lof,
volbrengt de Allerhoogste uw geloften.
Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Vers voor het Evangelie

Ps. 27 (26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 10, 28-31
Wie Mij volgt ontvangt het honderdvoud,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd nam Petrus het woord en zei tot Jezus:
Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.”
Jezus antwoordde:
„Voorwaar, Ik zeg u:
er is niemand die huis, broers, zusters,
moeder, vader, kinderen of akkers
om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven,
of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud
aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers,
zij het ook gepaard met vervolgingen,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.
„Veel eersten zullen laatsten zijn
en veel laatsten eersten.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.13 (12), 6

Ik wil zingen voor de Heer, die mij zijn weldaden bewees.
De naam van God de Allerhoogste zal ik prijzen.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten