30 juni ✝ Vrijdag in de twaalfde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

Eerste H. Martelaren van de Romeinse Kerk

Evangelielezing

Lezing

Hymne

716

Psalmen

1171

Lauden

Hymne

717

Psalmen

1177

KS

1180

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1181

KS

1184

Vespers

Hymne

718

Psalmen

1184

KS

1187

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

Eerste H. Martelaren van de Romeinse Kerk

gedachtenis*

Nadat in het jaar 64 de stad Rome door brand was geteisterd, ontketende keizer Nero een kerkvervolging, waarin vele christenen de dood vonden ten gevolge van verschrikkelijke martelingen. Hiervan getuigen de heidense schrijver Tacitus in zijn Annalen (15, 44) en bisschop Clemens van Rome in zijn brief aan de Korintiërs (hoofdst. 5 en 6).

 

Openingstekst

Ps. 28 (27), 8-9

De Heer is de kracht van zijn volk,
Hij waakt over het heil van zijn Gezalfde.
Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel;
wees voor altijd een leider en gids.

Eerste lezing

Gen. 17, 1. 9-10.15-22
Alle mannelijke personen moeten besneden worden als een teken van het verbond. Sara zal u een zoon baren.

Uit het Boek Genesis

Toen Abram negenennegentig jaar was,
verscheen de Heer hem en zei:
„Ik ben God Almachtig,
richt uw schreden naar Mij en gedraag u onberispelijk.
„Gij moet mijn verbond onderhouden,
gij en uw nakomelingen, geslacht na geslacht.
„Dit is mijn verbond, dat gij moet onderhouden,
mijn verbond met u en uw nakomelingen
Alle mannelijke personen moeten besneden worden.”
En verder zei God tot Abraham:
„Sarai, uw vrouw, moet gij niet meer Sarai noemen;
haar naam zal Sara zijn.
„Ik zal haar zegenen,
en ook uit haar zal Ik u een zoon schenken.
„Ik zal haar zegenen,
zodat zij tot volken zal uitgroeien;
koningen van volken zullen uit haar voortkomen.”
Toen wierp Abraham zich ter aarde en lachte,
want hij zei bij zichzelf
Zou een man van honderd jaar nog een zoon krijgen,
en zou Sara die negentig is
nog een kind ter wereld brengen?
Daarom zei hij tot God:
„Laat Ismaël liever uw gunst genieten.”
God antwoordde:
„Neen, uw vrouw Sara zal u een zoon baren,
en gij zult hem Isaäk noemen.
„Met hem en met zijn nakomelingen
zal Ik een verbond aangaan, een altijddurend verbond.
„Maar ook uw verzoek betreffende Ismaël verhoor Ik.
„Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaarheid geven
en hem zeer talrijk maken.
„Twaalf vorsten zal hij verwekken
en een groot volk zal Ik van hem maken.
„Maar mijn verbond zal Ik aangaan met Isaäk,
die Sara u het volgend jaar op deze tijd zal baren.”
Toen God dit alles gezegd had,
ging Hij van Abraham heen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 128 (127), 1-2, 3, 4-5

R: Elke man wordt gezegend die eer geeft aan de Heer.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Gij zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult gij zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijventakken rond de stam
zo staan uw zonen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

Vers voor het Evangelie

Kol. 3, 16a.17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 8, 1-4
Als Gij wilt, Heer, kunt Gij mij reinigen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

Toen Jezus van de berg was afgedaald
volgde Hem een talrijke menigte.
Een melaatse kwam naar Hem toe
en smeekte Hem op zijn knieën:
„Als Gij wilt, Heer, kunt Gij mij reinigen.”
Jezus stak de hand uit, raakte hem aan en zei:
„Ik wil, word rein.”
En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd.
Jezus sprak tot hem
„Zorg er voor dat ge het niemand zegt,
maar ga u laten zien aan de priester
en offer de gave die Mozes heeft voorgeschreven,
om ze het bewijs te leveren.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.145 (144),15

Heer, de ogen van allen zien hoopvol naar U.
Aan ieder geeft Gij voedsel op zijn tijd.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten