30 juli ✝ Dinsdag in de 17e week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

806

Lauden

Hymne

705

Psalmen

809

KS

813

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

814

KS

816

Vespers

Hymne

706

Psalmen

817

KS

820

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

Eerste lezing

Jer. 14, 17-22
Denk toch, Heer, aan uw verbond met ons en verbreek het niet.

Uit de Profeet Jeremia

Ik zou moeten wenen,
dag en nacht, zonder ophouden,
want een vreselijke ramp heeft mijn dochter getroffen,
door een zware slag ligt mijn volk geveld.
Ga ik de stad uit,
dan zie ik ze daar geveld door het zwaard.
Ga ik de stad in,
dan zie ik ze daar, uitgeteerd door de honger.
Zelfs profeten en priesters
worden weggesleept naar een onbekend land.
Hebt Gij, Heer, Juda verworpen,
hebt Ge van Sion een afkeer gekregen?
Waarom hebt Ge ons zo geslagen
dat er geen genezing meer is
We hoopten op vrede, maar die bleef uit,
op een tijd van herstel,
maar de verschrikking bleef duren.
Heer, wij erkennen onze misdaden
en de schuld van onze voorvaderen.
Wij hebben inderdaad tegen U gezondigd.
Omwille van uw Naam, verwerp ons niet,
haal uw roemrijke troon niet door het slijk.
Denk toch aan uw verbond met ons
en verbreek het niet.
Brengen de goden der volken soms regen
of laat de hemel zelf die neerstromen?
Neen, Gij zijt het, Heer onze God.
Wij hopen op U, want dit alles komt van U.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 79 (78), 8, 9, 11, 13

R: God van ons heil, om uw Naam, bevrijd ons.

Laat ons niet boeten voor vroegere zonden,
kom met uw barmhartigheid ons tegemoet.
want wij zijn maar zwakke mensen.

Ach help ons, God van ons heil,
om uw Naam, bevrijd ons, vergeef onze zonden;
laat niemand zeggen: waar is nu hun God?

Tot U stijge op het gekerm der geboeiden,
bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.

Maar wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde,
wij zullen U prijzen in eeuwigheid,
uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.

 

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 13, 36-43
Zoals het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand, zo zal het ook gaan op het einde van de wereld.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd liet Jezus de menigte gaan en keerde naar huis terug.
Zijn leerlingen kwamen nu naar Hem toe en zeiden:
„Leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de akker.”
Hij gaf hun ten antwoord:
„Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon;
de akker is de wereld.
„Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Rijk;
het onkruid zijn de kinderen van het kwaad,
en de vijand die het zaaide, is de duivel.
„De oogst is het einde van de wereld
en de maaiers zijn de engelen.
„Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand,
zo zal het ook gaan op het einde van de wereld.
„De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden,
en zij zullen uit zijn Rijk bijeenbrengen
allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven
om hen in de vuuroven te werpen,
waar geween zal zijn en tandengeknars.
„Dan zullen de rechtvaardigen
in het Koninkrijk van hun Vader schitteren als de zon.
„Wie oren heeft, hij luistere.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.