30 november ✝ Woensdag in de eerste week van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

H. Andreas

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1577

Psalmen

1579

Lauden

Hymne

1500

Psalmen

780

KS

1501

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

828

KS

1583

Vespers

Hymne

1584

Psalmen

1587

KS

1502

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Andreas

apostel

feest

Andreas, geboren te Betsaïda, was aanvankelijk leerling van Johannes de Doper. Later sloot hij zich aan bij Jezus, met wie hij ook zijn broer Petrus in kennis bracht. Samen met Filippus leidde hij ook een groep heidenen te Jeruzalem tot Jezus en wees hij, vóór de broodvermenigvuldiging, een jongen aan die broden en vissen bij zich had. Volgens een bepaalde overlevering heeft hij na het pinksterfeest het evangelie verkondigd in vele landstreken en is hij in Achaia gekruisigd.

Openingstekst

naar Mt. 4, 18-19

De Heer zag bij het meer van Galilea
twee broers, Petrus en Andreas,
en Hij riep hen: `Komt, volgt Mij;
Ik zal u vissers van mensen maken’.

Eerste lezing

Rom. 10, 9-18
Het geloof ontstaat door de prediking,
en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is,
en als uw hart gelooft
dat God Hem van de doden heeft opgewekt,
zult gij gered worden.
Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid
en de belijdenis van uw mond het heil.
Zo zegt het de Schrift:
“Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld.”
Er bestaat geen verschil tussen Jood en heiden.
Zij hebben allen dezelfde Heer,
rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen.
Want alwie de naam des Heren aanroept,
zal gered worden.
Maar hoe kan men Hem aanroepen
zonder in Hem te geloven?
Hoe in Hem geloven
zonder van Hem te hebben gehoord?
Hoe kan men van Hem horen
als niemand Hem verkondigt?
En hoe zullen zij Hem verkondigen
als zij niet zijn gezonden?
Gelijk er geschreven staat:
“Hoe lieflijk zijn de voeten van hen
die het goede nieuws brengen.”
Maar niet allen hebben aan het goede nieuws gehoor gegeven.
Jesaja zegt het reeds:
“Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze prediking?”
Zo ontstaat dan het geloof door de prediking
en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.
Maar, zo vraag ik,
hebben zij haar misschien niet gehoord?
Toch wel: “Hun geluid heeft zich over de gehele aarde verspreid
en hun woorden weerklonken tot aan de uiteinden der wereld.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 19 (18), 2-3.4-5

R:    Over heel de aarde klinkt hun roep.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

Vers voor het Evangelie

Mt. 4, 19

Alleluia.
Komt, volgt Mij;
Ik zal u vissers van mensen maken.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 4, 18-22
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

Toen Jezus zich eens bij het meer van Galilea ophield,
zag Hij twee broers, Simon die Petrus wordt genoemd
en diens broer Andreas.
Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer;
het waren namelijk vissers.
Hij sprak tot hen:
“Komt, volgt Mij;
Ik zal u vissers van mensen maken.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.
Iets verder zag Hij nog twee broers,
Jakobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes;
met hun vader Zebedeus waren zij in de boot
de netten aan het klaarmaken.
Hij riep hen,
en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter
en volgden Hem.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh. 1, 41-42

Andreas zei tot zijn broer Simon:
`Wij hebben de Messias (de Gezalfde) gevonden.’
En hij bracht hem bij Jezus.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten