30 oktober 2022 ✝ Eénendertigste zondag door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

692

Psalmen

996

Lauden

Hymne

696

Psalmen

999

KS

1002

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1003

KS

1006

Vespers

Hymne

698

Psalmen

1006

KS

1010

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

Openingstekst

Ps. 38 (37), 22 23

Heer, wil mij niet verlaten;
mijn God, blijf niet ver van mij. Haast U om mij te helpen;
Gij, Heer, zijt mijn steun en mijn heil.

Eerste lezing

Wijsh. 11, 23 – 12, 2
Gij ontfermt u over allen, omdat gij houdt van alles wat bestaat.

Uit het boek Wijsheid

Heer, heel de aarde is voor U als een stofje op de weegschaal,
als een vroege dauwdruppel die neervalt op aarde.
Maar Gij ontfermt u over allen, want Gij vermoogt alles;
en Gij let niet op de zonden der mensen, opdat ze tot inkeer komen.
Gij houdt immers van alles wat bestaat,
en verafschuwt niets van wat Gij geschapen hebt;
want zoudt Gij iets haten, dan hadt Gij het niet geschapen.
Hoe zou er iets kunnen blijven bestaan tegen uw wil,
hoe zou behouden kunnen blijven wat Gij niet gemaakt hebt?
Ja, alles spaart Gij, want alles is van U,
en Gij heerst vol liefde over al wat leeft!
Uw onvergankelijke geest is aanwezig in alles wat bestaat.
Daarom straft Gij de zondaars met mate,
en herinnert ze waarschuwend aan hun zonden,
opdat ze hun boosheid verlaten en trouw blijven aan U, Heer.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 145 (144) 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14

R: U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.

De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen,
Heer, uw vromen zullen U loven.

Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.

De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt alwie gebukt gaat weer op.

Tweede lezing

2 Tess. 1, 11-2,2
De naam van Christus zal in u verheerlijkt worden, en gij in Hem.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

Telkens opnieuw bidden wij onze God,
dat Hij u zijn roeping waardig maakt
en al uw goede voornemens en elke daad van uw geloof
met macht tot volkomenheid brengt.
Dan zal de Naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worden
– en gij in Hem –
door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus.
Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters,
in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus
en onze hereniging met Hem
niet zo gauw uw bezinning te verliezen.
Laat u toch niet opschrikken
door u profetieën of uitspraken of een brief
die van ons afkomstig zouden zijn, en die beweren
dat de dag van de Heer is aangebroken.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Lc. 21, 36

Alleluia.
Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 19, 1-10
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd ging Jezus Jericho binnen.
Terwijl Hij er doorheen trok
poogde een zekere Zacheüs,
hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man,
te zien wie Jezus was.
Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte,
want hij was klein van gestalte.
Om hem toch te zien liep hij hard vooruit
en hij klom in een wilde vijgenboom
omdat Jezus daar langs zou komen.
Toen Jezus bij die plaats kwam
keek Hij omhoog en zei tot hem:
„Zacheüs, kom vlug naar beneden,
want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.”
Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap.
Allen zagen dat en merkten morrend op:
„Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!”
Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak:
„Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit aan de armen;
en als ik iemand iets afgeperst heb
geef ik het hem vierdubbel terug.”
Jezus sprak tot hem:
„Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen,
want ook deze man is een zoon van Abraham.
„De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken,
en om te redden wat verloren was.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 16 (15),11

Gij wijst mij de weg ten leven;
Gij laat mij vreugde vinden bij U, Heer.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten