30 september ✝ Vrijdag in de zesentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Hiëronymus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1641

Psalmen

962

Lauden

Hymne

1639

Psalmen

964

KS

1640

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

969

KS

972

Vespers

Hymne

1641

Psalmen

973

KS

1642

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

H. Hiëronymus

priester en kerkleraar

gedachtenis

Hiëronymus werd omstreeks 340 te Stridon in Dalmatië geboren. Tijdens zijn studie te Rome werd hij aldaar gedoopt. In zijn verlangen naar een ascetisch leven trok hij naar het Oosten waar hij zich als kluizenaar vestigde. Als priester naar Rome teruggekeerd, werd hij secretaris van paus Damasus en begon hij de heilige Schrift in het Latijn te vertalen. Tevens bevorderde hij het religieuze leven. De rest van zijn leven bracht hij in Betlehem door, waar hij zich op bijzondere wijze voor de kerk verdienstelijk maakte door het schrijven van vele theologische werken, vooral bijbelcommentaren. Hij stierf in 420 te Betlehem.

Openingstekst

Joz.1, 8

Het woord van God mag nooit van uw lippen wijken;
ge moet het dag en nacht overwegen
en alles wat er geschreven staat nauwkeurig volbrengen.
Dan volgt gij het goede pad
en hebt gij inzicht in uw levensweg.

Eerste lezing

Job 38, 1 .12-21; 40, 3-5
Hebt gij ooit de dageraad zijn plaats gewezen
of zijt ge ooit doorgedrongen tot de bronnen der zee?

Uit het Boek Job

Toen gebeurde het
dat de Heer vanuit de storm antwoord gaf aan Job en sprak:
„Hebt ge ooit in uw leven de morgen ontboden,
de dageraad zijn plaats gewezen
om de uiteinden der aarde te grijpen,
zodat de bozen er afgeschud worden?
„De aarde verandert van aanblik gelijk leem onder een zegel
en wordt kleurrijk als een kleed.
„Dan wordt aan de bozen het licht ontnomen,
hun opgeheven arm gebroken.
„Zijt ge ooit doorgedrongen tot de bronnen der zee
of hebt ge gewandeld
in de onnaspeurbare diepte van de oceaan?
„Zijn u de poorten van de dood getoond
en hebt ge de poorten der duisternis aanschouwd
„Hebt ge enig gedacht over de uiteinden der aarde?
„Vertel als ge dit alles weet!
„Waar is de weg naar de verblijfplaats van het licht,
en de duisternis, waar heeft die haar plaats,
dat ge ze naar hun gebied kunt brengen,
ze kunt terugleiden op de paden naar hun huis?
„Ge weet dat toch, want toen waart ge geboren,
en het getal uwer dagen is groot!”
En Job antwoordde en sprak tot de Heer:
„Zie, ik ben te onbeduidend; wat kan ik U antwoorden?
„Ik leg mijn hand op mijn mond.
„Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet meer;
tweemaal, maar verder ga ik niet.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 139 (138), 1-3, 7-8, 9-10, 13-14

R: Leid mij, Heer, langs beproefde paden.

Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij,
Gij ziet mij waar ik ga of sta.

Van verre kent Gij mijn gedachten,
Gij weet waarom ik bezig ben of rust.

Waar zou ik ooit ontkomen aan uw Geest,
waar zou ik mij voor uw Gelaat verbergen?

Al stijg ik naar de hemel op: daar zijt Gij reeds,
al daal ik in het dodenrijk: Gij zijt aanwezig.

Al leen ik ook de vleugels van de dageraad
en strijk ik neer aan gene zijde van de zee

ook daar is het uw hand die mij blijft leiden,
ook daar houdt Gij mij stevig vast.

Want wat er in mij is hebt Gij geschapen,
Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd.

Ik dank u voor het wonder van mijn leven,
voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 10, 13-16
Wie Mij verstoot, verstoot Hem die Mij gezonden heeft.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus:
„Wee u, Chórazin, wee u, Betsaïda!
„Tyrus en Sidon zouden reeds lang, neerzittend in zak en as,
zich bekeerd hebben,
indien bij hen de wonderen waren gebeurd
die bij u hebben plaats gevonden.
„Ja, het lot van Tyrus en Sidon
zal bij het oordeel beter te dragen zijn dan dat van u.
„En gij, Kafarnaüm
zult ge soms tot de hemel toe verheven worden?
„Tot in de onderwereld zult ge neerzinken.
„Wie naar u luistert, luistert naar Mij;
en wie u verstoot, verstoot Mij.
„Wie Mij verstoot
verstoot Hem die Mij gezonden heeft.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Jer. 15, 16

Zodra uw woord mij bereikte, nam ik het in mij op:
het was mijn vreugde en maakte mij gelukkig,
want uw Naam mag ik dragen, Heer mijn God.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten