30 juni ✝ Donderdag in de dertiende week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

Eerste H. Martelaren van de Romeinse Kerk

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

835

Lauden

Hymne

713

Psalmen

838

KS

841

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

842

KS

845

Vespers

Hymne

714

Psalmen

845

KS

849

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

Eerste H. Martelaren van de Romeinse Kerk

gedachtenis*

Nadat in het jaar 64 de stad Rome door brand was geteisterd, ontketende keizer Nero een kerkvervolging, waarin vele christenen de dood vonden ten gevolge van verschrikkelijke martelingen. Hiervan getuigen de heidense schrijver Tacitus in zijn Annalen (15, 44) en bisschop Clemens van Rome in zijn brief aan de Korintiërs (hoofdst. 5 en 6).

Openingstekst

Ps. 47 (46), 2

Alle volkeren, klapt in de handen;
juicht en jubelt ter ere van God.

Eerste lezing

Am. 7, 10-17
Trek als profeet naar mijn volk Israël.

Uit de Profeet Amos

In die dagen stuurde Amasja, de priester van Betel,
aan Jerobeam, de koning van Israël, deze boodschap:
„Binnen uw eigen Israël smeedt Amos een komplot tegen u ;
het land is tegen al die dreigementen van hem niet bestand.
„Want hij, Amos, zegt:
Jerobeam zal sterven door het zwaard
en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.”
En tot Amos zei Amasja:
„Ziener, gij moet maken dat ge wegkomt !
„Verdwijn naar Juda
en verdien daar uw brood maar met profeteren !
„Hier in Betel moogt ge niet meer profeteren,
want dit heiligdom is van de koning
en dit gebouw van het rijk.”
Amos gaf Amasja ten antwoord:
„Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde,
ik ben veehoeder en vijgenkweker.
„Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald
en het is de Heer die mij gezegd heeft:
Trek als profeet naar mijn volk Israël.
„Daarom, luister naar het woord van de Heer.
„Gij zegt wel:
Je mag tegen Israël niet profeteren,
tegen het huis Israël niet schuimbekken.
„Maar de Heer zegt:
Uw vrouw zal in deze stad ontucht plegen,
uw zonen en dochters zullen omkomen door het zwaard,
uw eigen grond zal met het meetsnoer verkaveld worden ;
zelf zult gij op onreine grond moeten sterven
en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 19 (18), 8, 9, 10, 11

R: De uitspraken van de Heer zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.

Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.

Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.

Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

Gezocht meer dan goud of juwelen,
welsmakend als honingzeem.

Vers voor het Evangelie

I Sam. 3, 9 ; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 9, 1-8
De menigte verheerlijkte God,
die zulk een macht gegeven had aan mensen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd ging Jezus in een boot,
stak over en kwam in zijn stad.
Men bracht een lamme die op een bed lag naar Hem toe.
Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme:
„Heb goede moed mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf:
„Die man spreekt godslasterlijk.”
Maar Jezus kende hun gedachten en zei:
„Waarom denkt gij kwaad bij uzelf ?
„Wat is gemakkelijker, te zeggen:
Uw zonden zijn u vergeven, of Sta op en loop ?
„Welnu, opdat ge zult weten
dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven
– en nu sprak Hij tot de lamme : –
Sta op, neem uw bed en ga naar huis.”
En de lamme stond op en ging naar huis.
Toen de menigte dit zag werd zij door ontzag bevangen
en zij verheerlijkte God,
die zulk een macht gegeven had aan mensen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.103 (102), 1

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer;
verheerlijk zijn heilige Naam uit het diepst van mijn wezen!

Menu sluiten