3 oktober ✝ Dinsdag in de zesentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Gerardus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

914

Lauden

Hymne

705

Psalmen

918

KS

921

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

922

KS

924

Vespers

Hymne

706

Psalmen

925

KS

928

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Gerardus

gedachtenis*

Gerardus, afkomstig van Namen, werd monnik in de Sint-Dionysiusabdij bij Parijs. Later keerde hij terug naar zijn geboortestreek en stichtte er de abdij van Brogne bij Namen. Hij hervormde heel wat kloosters in Vlaanderen en elders, en was onder meer abt van de Sint-Baafsabdij te Gent. Hij stierf te Brogne (het huidige Saint-Gérard) op 3 oktober 959.

Openingstekst

Dan. 3, 31. 29-30. 43. 42

Alles wat Gij ons liet overkomen, Heer,
hebt Gij met recht en reden gedaan,
want wij hebben tegen U gezondigd
en uw geboden niet onderhouden.
Maar verheerlijk nu uw Naam
en behandel ons overeenkomstig uw grote barmhartigheid.

Eerste lezing

Zach. 8, 20-23
Vele volken zullen komen om in Jeruzalem de Heer te zoeken.

Uit de Profeet Zacharias

Zo spreekt de Heer van de hemelse machten:
„Eens zullen volken komen en inwoners van vele steden
en de inwoners van de ene stad zullen gaan
naar die van de andere en zij zullen zeggen:
Laat ons de genade van de Heer gaan afsmeken
en laat ons de Heer van de hemelse machten gaan zoeken;
ook ik ga mee.
„Dan zullen vele volken en machtige naties komen
om in Jeruzalem de Heer van de hemelse machten te zoeken
en zijn genade af te smeken.”
Zo spreekt de Heer van de hemelse machten:
„In die dagen zullen dan mannen,
afkomstig uit volken van allerlei talen,
één Joodse man bij de slip van zijn kleed vastgrijpen
en tot hem zeggen:
Met u willen wij meegaan,
want wij hebben gehoord, dat God met u is.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 87 (86), 1-3, 4-5, 6-7

R: God is met ons. (Zach. 8, 23)

Zijn stad op de heilige bergen:
de Heer heeft haar lief;
de poorten van Sion veel meer
dan alle tenten van Jakob.
Hoe groots is het wat er van u wordt voorzegd,
Jeruzalem, stad van God!

Eens worden Egypte en Babel geteld
tot hen die de Heer vereren.
Ja, Filistijnen en Tyrus en Koes,
ook zij worden burgers van Sion.
Zij zullen dan zeggen: mijn moeder is zij,
uit haar zijn wij allen geboren.

En Hij zal het zelf verklaren,
de Allerhoogste, de Heer;
Hij zal in het boek der volkeren schrijven:
ook dezen horen daar thuis.
Dan zullen zij dansen en zingen:
de bron van ons leven zijt gij!

Vers voor het Evangelie

Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 9, 51-56
Jezus aanvaardde vastberaden de reis naar Jeruzalem.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

Toen de dagen van zijn verheffing
hun vervulling tegemoet gingen,
aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem
en zond boden voor zich uit.
Dezen kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp
om er zijn verblijf voor te bereiden.
Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet
omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden
vroegen ze:
„Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroepen
om hen te verdelgen?”
Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht.
Daarop vertrokken zij naar een ander dorp.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.119 (118), 49-50

Gedenk, Heer, het woord, tot uw dienaar gesproken;
waardoor Gij mij hoop hebt gegeven.
Dit is mijn troost in al mijn ellende.

Een reactie achterlaten