3 juni ✝ Zaterdag in de negende week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Carolus Lwanga en gezellen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1593

Psalmen

1188

Lauden

Hymne

1596

Psalmen

1193

KS

1597

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1197

KS

1200

Vespers

Hymne

550

Psalmen

550

KS

552

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Carolus Lwanga en gezellen

martelaren

In de jaren 1885-1887 zijn in Oeganda vele christenen door koning Mwanga uit geloofshaat gedood; sommigen van hen hadden een functie aan het hof of behoorden tot het gevolg van de koning. De bekendsten zijn Carolus Lwanga en zijn 21 gezellen die onverschrokken trouw bleven aan het katholieke geloof en met het zwaard werden gedood of levend verbrand, omdat zij niet wilden toegeven aan de oneerbare verlangens van de koning.

Openingstekst

De heiligen verheugen zich in de hemel;
op aarde zijn zij in Christus’ voetspoor getreden.
Zij hebben hun bloed vergoten uit liefde tot Hem;
daarom delen zij met Christus in de eeuwige vreugde.

Eerste lezing

Sir. 51, 12-20
Ik heb geworsteld om de wijsheid te bezitten; door loutering vond ik haar.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Heer en Koning,
Gij hebt mij gered van het verderf,
mij verlost van alle kwaad.
Daarom zal ik U danken en loven
en de naam des Heren prijzen.
Toen ik nog jong was, voordat ik ging zwerven,
zocht ik openlijk wijsheid in mijn gebed:
Staande voor de tempel vroeg ik er om,
en tot het laatste toe zal ik haar zoeken.
Wanneer zij zich ontplooide als een rijpende druif,
verheugde ik mij over haar.
Van mijn jeugd af volgde ik haar spoor;
mijn voet betrad de rechte weg.
Ik legde mijn oor maar even te luisteren
en ving haar op en ik dankte aan haar veel wijze lessen.
Ik maakte vorderingen in de wijsheid Hem die mij leerde,
gaf ik de eer,
want ik was erop bedacht
de wijsheid in praktijk te brengen.
Ik zocht het goede
en werd niet beschaamd.
Ik heb geworsteld om wijsheid te bezitten
en nauwgezet heb ik de wet onderhouden;
ik strekte mijn handen ten hemel
en betreurde mijn onwetendheid.
Op wijsheid richtte ik mijn aandacht,
en door loutering vond ik haar;
met haar verwierf ik inzicht van het begin af aan,
daarom zal ik niet verlaten worden.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps.       19 (18), 8, 9, 10, 11

R: Rechtmatig zijn de bevelen des Heren,
bevredigend voor het gemoed.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

Gezocht meer dan goud of juwelen,
welsmakend als honingzeem.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 11, 27-33
Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd
kwam Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem.
Terwijl Hij rondwandelde op het tempelplein,
traden de hogepriesters,
schriftgeleerden en oudsten op Hem toe
en ze vroegen Hem:
„Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen?
„En wie heeft U die bevoegdheid dan daartoe gegeven?”
Jezus antwoordde:
„Ik zal u één enkele vraag stellen
en als gij Mij daar antwoord op geeft,
zal Ik u op mijn beurt zeggen
krachtens welke bevoegdheid Ik dit alles doe.
„Het doopsel van Johannes,
kwam dat van de hemel of van de mensen?
„Geeft Mij daar een antwoord op.”
Zij beraadslaagden onder elkaar:
„Als wij zeggen: van de hemel, dan zal Hij antwoorden:
Waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken?
„Maar zeggen we: van de mensen? …”
Zij waren bang voor het volk
want iedereen hield Johannes voor een profeet.
Zij gaven Jezus dus ten antwoord:
„Wij weten het niet.”
Toen zei Jezus tot hen:
„Dan zeg Ik u evenmin
krachtens welke bevoegdheid Ik zo handel.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Lc. 22, 28-30

Dit zegt de Heer:
Gij zijt het die trouw zijt gebleven in mijn beproevingen:
Ik verleen u een plaats in mijn koninkrijk
om in mijn koninkrijk te eten en te drinken aan mijn tafel.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten