3 februari ✝ Zaterdag in de vierde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Blasius

Evangelielezing

Lezing

Hymne

720

Psalmen

1188

Lauden

Hymne

721

Psalmen

1193

KS

1196

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1197

KS

1200

Vespers

Hymne

691

Psalmen

771

KS

774

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Blasius

bisschop en martelaar

gedachtenis*

De heilige Blasius leefde in de 4e eeuw en was bisschop van Sebaste in Armenië. Zijn verering heeft zich in de middeleeuwen over de gehele kerk verbreid.

 

 

Openingstekst

De heilige N. heeft tot de dood toe gestreden
voor de wet van zijn God;
de bedreigingen van de zondaars heeft hij niet gevreesd,
want hij stond onwankelbaar op een vaste rots.

Eerste lezing

I Kon. 3, 4-13
Geef uw dienaar een opmerkzame geest,
om recht te kunnen spreken voor uw volk.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die dagen ging koning Salomo naar Gibeon
om daar te offeren,
want dat was de voornaamste offerhoogte.
Duizend brandoffers droeg Salomo op dit altaar op.
In Gibeon verscheen de Heer ’s nachts
in een droom aan Salomo en zei:
„Wat wilt ge dat Ik u geef?”
Salomo antwoordde:
„Gij hebt uw dienaar, mijn heer David, een grote gunst bewezen.
„Daar hij zijn schreden naar U richtte,
getrouw, rechtschapen en eerlijk jegens U,
hebt Gij hem een zoon gegeven, die nu zetelt op zijn troon.
„Welnu, Heer mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven
als opvolger van mijn vader David, hoewel ik maar een jonge man ben
en nog niet weet wat ik doen of laten moet.
„Zo staat uw dienaar te midden van het volk
dat Gij hebt uitverkoren,
een groot volk, zo groot
dat het niet te tellen of te schatten is.
„Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest,
om recht te kunnen spreken voor uw volk
en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.
„Want wie is in staat recht te spreken
voor dit grote volk van U?”
Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer.
En God zei tot hem:
„Omdat ge juist dit gevraagd hebt
en niet gevraagd hebt om een lang leven
en ook niet om rijkdom
en evenmin om de dood van uw vijanden,
maar omdat ge gevraagd hebt
om inzicht om recht te kunnen spreken,
daarom voldoe Ik aan uw verzoek
en geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip,
zoals vóór u niemand ooit heeft gehad
en ook na u niemand zal hebben.
„En ook wat ge niet gevraagd hebt
geef Ik u rijkdom en aanzien, zoveel
dat geen koning aan u gelijk zal zijn, zolang ge leeft.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 119 (118), 9-10, 11-12, 13-14

R: Leer mij, Heer, uw beschikkingen kennen.

Hoe houdt men van jongsaf zijn weg onbedorven?
Door acht te slaan op uw woord.

Met heel mijn hart richt ik mij tot U
laat mij niet afwijken van uw geboden.

Uw uitspraken berg ik diep in mijn hart
om niet tegen U te misdoen.

Gij zijt lofwaardig, Heer,
leer mij uw beschikkingen kennen.

Mijn lippen verkondigen allerwegen
wat door uw mond is bepaald.

Mijn vreugde vind ik in wat Gij verordent,
dat is mijn rijkste bezit.

Vers voor het Evangelie

  1. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 6, 30-34
Zij waren als schapen zonder herder.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd
voegden de apostelen zich bij Jezus
en brachten Hem verslag uit
over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.
Daarop sprak Hij tot hen:
„Komt nu eens zelf mee
naar een eenzame plaats om alleen te zijn
en rust daar wat uit.”
Want wegens de talrijke gaande en komende mensen
hadden zij zelfs geen tijd om te eten:
Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging;
uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen
en ze waren er nog eerder dan zij.
Toen Jezus aan land ging
zag Hij dan ook een grote menigte.
Hij gevoelde medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder;
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt.16, 24

Dit zegt de Heer:
Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen
door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.

Een reactie achterlaten