3 december ✝ Eerste zondag van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

H. Franciscus Xaverius

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

776

Lauden

Hymne

729

Psalmen

779

KS

4

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

784

KS

5

Vespers

Hymne

725

Psalmen

787

KS

6

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Franciscus Xaverius

priester

gedachtenis

Franciscus Xaverius werd in 1506 in Spanje geboren. Tijdens zijn studies in Parijs sloot hij zich bij de heilige Ignatius aan. Hij werd in 1537 priester te Rome, waar hij zich wijdde aan werken van naastenliefde. In 1541 vertrok hij naar het Oosten en verkondigde tien jaar lang in India en Japan vol ijver het evangelie. Velen bekeerde hij er tot het geloof. Hij stierf in 1552 op het Chinese eiland Sancian.

 

 

 

 

Openingstekst

Ps. 25 (24),1-3

Mijn God, tot U richt ik mijn geest;
op U vertrouw ik, beschaam mij niet.
Laat niemand die tegen mij is, de spot met mij drijven,
want al wie naar U uitziet, zal niet worden teleurgesteld.

Eerste lezing

Jes.,63,16b-17.19b;64,3b-7
Scheur toch de hemel open en daal af.

Uit de Profeet Jesaja

Gij Heer zijt onze Vader,
Gij onze Verlosser
en uw Naam is eeuwig!
Waarom Heer liet Gij ons van uw wegen afdwalen
zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde?
Keer U weer tot ons
omwille van uw dienaren.
Omwille van de stammen die uw eigendom zijn.
Scheur toch de hemel open en daal af
en de bergen zullen beven voor uw aanblik.
Gij alleen zijt God
En Gij staat bij
al wie op U durft hopen.
Gij komt hen tegemoet
die met vreugde gerechtigheid beoefenen,
Die bij al wat ze doen aan U denken!
Vertoornd waart Gij op ons
maar wij volharden in het kwaad:
hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden?
Wij allen waren als onreinen,
onze goede werken als kleding door stonden bevuild;
Als bladeren zijn we afgevallen
en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd.
Niemand die er aan dacht uw Naam aan te roepen,
die op U zijn vertrouwen durfde stellen:
Gij had immers uw aangezicht van ons afgewend
en Gij had ons prijsgegeven aan onze zonden.
Toch zijt Gij, Heer, onze Vader;
Wij zijn het leem, Gij de boetseerder:
Wij zijn slechts het werk van uw handen.
Blijf niet eindeloos op ons vertoornd, Heer
en wil onze ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn:
Zie op ons neer: wij zijn uw volk!

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 80 (79), 2ac en 3b, 15-16, 18-19

R:    God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
Die troont op de Kerubs, verschijnt met luister;

Werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.

God van de heerscharen,
keer toch terug,

zie neer uit de hemel
en let op uw wijngaard.

Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

Laat uw hand op uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.

Nooit meer zullen wij U verlaten;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.

Tweede lezing

1 Kor., 1, 3-9
Vol verwachting zien wij uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade
die u in Christus Jezus is gegeven.
Want in Christus zijt gij,
naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond,
in ieder opzicht rijk begiftigd
met alle gaven van woord en kennis.
Op dit punt komt gij niets te kort,
terwijl gij vol verwachting uitziet
naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
Hij zal u ook doen standhouden tot het einde
zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.
God is getrouw,
die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon
onze Heer Jezus Christus.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Ps. 84, 8

Alleluia.
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
Alleluia.

Evangelie

Mc., 13, 33-37
Weest waakzaam want gij weetniet wanneer de Heer komt.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Weest op uw hoede, weest waakzaam;
want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is.
„Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft.
„Bij het verlaten van zijn huis
heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen,
aan ieder zijn taak aangewezen
en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn.
„Weest dus waakzaam,
want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt,
’s avonds laat of midden in de nacht,
bij het hanengekraai of ’s morgens vroeg.
„Als hij onverwachts komt
laat hij u dan niet slapend vinden.
„En wat Ik tot u zeg zeg Ik tot allen:
weest waakzaam!”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 85 (84),13

De Heer zal ons zijn zegen schenken
en de aarde zal rijke vrucht dragen.

Een reactie achterlaten