3 augustus ✝ Woensdag in de achttiende week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

708

Psalmen

930

Lauden

Hymne

709

Psalmen

932

KS

937

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

938

KS

941

Vespers

Hymne

710

Psalmen

942

KS

945

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

Openingstekst

Ps. 70 (69), 2 en 6

God, kom mij redding brengen, Heer, haast U met uw hulp.
Gij zijt mijn helper en bevrijder, God, stel uw komst niet uit.

Eerste lezing

Jer. 31, 1-7
Mijn liefde voor u duurt eeuwig.

Uit de Profeet Jeremia

Zo spreekt de Heer:
„In die tijd
zal Ik de God zijn van alle stammen van Israël
en zij zullen mijn volk zijn.”
Dit zegt de Heer:
„Het volk dat ontkwam aan het zwaard,
vond genade in de woestijn.
„Aan Israël, op zoek naar rust,
is de Heer reeds van verre verschenen.
„Mijn liefde voor u duurt eeuwig,
Ik blijf u altijd trouw.
„Israël, Ik richt u weer op.
„Weer slaan uw jonge vrouwen de tamboerijn
en gaan vrolijk ten dans.
„Weer legt ge wijngaarden aan
op de bergen van Samaria;
en die ze planten, zullen er de vruchten van eten.
„De dag breekt aan dat de wachters
in het gebergte van Efraïm roepen:
Kom, wij trekken naar Sion,
naar de Heer, onze God.”
Want dit zegt de Heer:
„Jubel van vreugde om Jakob,
juich om de heerser der volken.
„Verkondig overal Gods lof met deze woorden:
De Heer heeft redding gebracht aan zijn volk,
aan wat van Israël nog rest.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Jer. 31, 10, 11-12ab, 13

R: De Heer zal ons behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Volkeren, hoort dan het woord van de Heer,
geeft er bericht van op verre kusten.

Hij die Israël eens heeft verstrooid zal het verzamelen,
zal het behoeden zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.

Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans
samen met jongens en grijsaards.

Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

Vers voor het Evangelie

Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 15, 21-28
Vrouw, ge hebt een groot geloof!

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die dagen
trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.
Op een gegeven ogenblik
trad een Kananese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend:
„Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David!
„Mijn dochter is van een duivel bezeten
en wordt verschrikkelijk gekweld.”
Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord.
Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek:
„Stuur die vrouw toch weg,
want ze blijft ons achterna roepen.”
Hij antwoordde:
„Ik ben alleen maar
tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.”
Maar de vrouw kwam naderbij,
wierp zich voor zijn voeten neer en zei:
„Heer, help mij!”
Hij gaf haar ten antwoord:
„Het is niet goed
het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven.”
„Wel waar Heer, – sprak zij –
want de honden eten immers toch ook de kruimels
die van de tafel van hun meesters vallen.”
Daarop zei Jezus haar:
„Vrouw, ge hebt een groot geloof!
Uw verlangen wordt ingewilligd.”
En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Wijsh. 16, 20

Heer, brood uit de hemel hebt Gij ons gegeven,
dat alle goeds in zich bevat en voortreffelijk is van smaak!

Een reactie achterlaten

Menu sluiten