3 januari ✝ Dinsdag in de kersttijd

Lezingen
Heilige van de dag

H. Naam van Jezus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

734

Psalmen

914

Lauden

Hymne

735

Psalmen

918

KS

134

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

922

KS

135

Vespers

Hymne

731

Psalmen

925

KS

136

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Naam van Jezus

gedachtenis*

Openingstekst

Bij het noemen van Jezus’ Naam
moet iedere knie zich buigen,
in de hemel, op aarde en onder de aarde
en moet iedere tong belijden:
Jezus Christus is de Heer tot eer van God de Vader.

Eerste lezing

1 Joh. 1, 29-3, 6
Wie blijft in de Heer zondigt niet.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Daar gij weet dat Jezus geheel zonder zonde is,
moet gij inzien
dat ieder die het goede doet ook kind van God is.
Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd
en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet
omdat zij Hem niet heeft erkend.
Vrienden,
nu reeds zijn wij kinderen van God
en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard;
maar wij weten
dat wanneer het geopenbaard wordt
wij aan Hem gelijk zullen zijn
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.
Wie zulk een heil van God verwacht,
maakt zich rein
zoals Christus rein is.
Wie zonde doet bedrijft boosheid
want de zonde is de boosheid.
En gij weet
dat Christus verschenen is om de zonden weg te nemen
en er is in Hem geen zonde.
Wie in Hem blijft zondigt niet;
de zondaar heeft Hem niet gezien en kent Hem niet.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 98 (97), 1, 3cd-4, 5-6

R:    Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

Vers voor het Evangelie

Hebr. 1, 1-2

Alleluia.
Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen had gesproken door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden,
tot ons gesproken door de Zoon.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 1, 29-34
Zie het Lam Gods.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zag Johannes Jezus naar zich toekomen en zei:
“Zie, het Lam Gods
dat de zonde van de wereld wegneemt.
Deze is het van wie ik zei:
Achter mij komt een man die vóór mij is,
want Hij was eerder dan ik.
Ook ik kende Hem niet,
maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden,
daarom kwam ik met water dopen.”
Verder getuigde Johannes:
“Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen
en Hij bleef op Hem rusten.
Ook ik kende Hem niet:
maar die mij gezonden had om met water te dopen,
Hij had tot mij gesproken:
Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten,
Hij is het die doopt met de heilige Geest.
Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd:
Deze is de Zoon van God.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 8, 2

Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op

Een reactie achterlaten

Menu sluiten