29 september ✝ Feest van de heilige aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël

Lezingen
Heilige van de dag

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1439

Psalmen

1436

Lauden

Hymne

1439

Psalmen

780

KS

1440

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

857

KS

1441

Vespers

Hymne

1439

Psalmen

1443

KS

1445

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,

aartsengelen

feest

In de heilige Schrift worden met deze drie namen engelen aangeduid die door God belast werden met een bijzondere opdracht met betrekking tot het heil van de mensen. In het christelijk spraakgebruik worden zij daarom van oudsher ‘aartsengelen’ genoemd. Eeuwenlang werd op 29 september de inwijding herdacht van de basiliek van de heilige Michaël aan de Via Salaria buiten Rome. In deze viering heeft men vaak ook de andere engelen opgenomen.

 

Openingstekst

Ps.103 (102), 20

Looft de Heer, al zijn engelen,
machtigen, uitvoerders van zijn woord,
gehoorzaam aan al zijn bevelen.

Eerste lezing

Dan. 7, 9-10.13-14
Duizendmaal duizenden dienden Hem.

Uit de Profeet Daniël

In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst
en dat een hoogbejaarde zich neerzette.
Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op
en vloeide voor Hem uit.
Duizendmaal duizenden dienden Hem
en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Hem.
Het gerechtshof zette zich neer
en de boeken werden geopend.
In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen die op een mens geleek.
Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij
die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 138 (137), 1-2a.2b-3.4-5

R:    Ik zing voor U, Heer, en alle hemelmachten.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord;
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

U zullen alle koningen der aarde eren
wanneer zij horen wat Gij tot hen zegt.
Ook zij zullen de daden van de Heer bezingen
ja waarlijk, machtig is de grootheid van de Heer.

Vers voor het Evangelie

Ps. 103 (102), 21

Alleluia.
Verheerlijkt de Heer, al zijn legerscharen,
trouwe knechten die doet wat Hij wil.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 1, 47-51
Gij zult de hemel open zien
en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zag Jezus Natanaël naar zich toekomen en zei,
doelend op hem:
„Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is!”
Natanaël zei tot Hem:
„Hoe kent Gij mij?”
Jezus gaf hem ten antwoord:
„Voordat Filippus u riep
zag Ik u onder de vijgenboom zitten.”
Toen zei Natanaël tot Hem:
„Rabbi, Gij zijt de Zoon Gods,
Gij zijt de Koning van Israël.”
Jezus antwoordde:
„Omdat Ik u zei dat Ik u onder de vijgenboom zag gelooft ge?
Gij zult grotere dingen zien dan deze.”
En Hij voegde er aan toe:
„Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u gij zult de hemel open zien
en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen
in dienst van de Mensenzoon.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.138 (137), 1

Ik wil U prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
uw lof bezingen in het bijzijn van de engelen.

Een reactie achterlaten