29 mei 2024 ✝ woensdag in de achtste week van het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Maagd Maria Moeder van de Kerk (Gedachtenis) + H. Paulus VI

Evangelielezing

Lezing

Hymne

708

Psalmen

Lauden

Hymne

709

Psalmen

1146

KS

1149

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1150

KS

1153

Vespers

Hymne

710

Psalmen

1154

KS

1156

Completen

Hymne

683

Psalmen

1208

H. Maagd Maria Moeder van de Kerk (Gedachtenis) + H. Paulus VI

gedachte

 

 

Openingstekst

Ps.18 (17),19-20

De Heer heeft zich mijn beschermer getoond:
Hij heeft mij in veiligheid gebracht.
Omdat Hij mij liefhad, heeft Hij mij gered.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Heer, laat het wereldgebeuren
zich voltrekken volgens uw heilsplan,
zodat er vrede op aarde is,
en uw kerk zich erover verheugt
U ongestoord te kunnen dienen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

I Petr.1, 18-25
Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus,
het lam zonder vlek of gebrek.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Broeders en zusters,
Gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen
zoals goud en zilver zijt verlost uit het zinloze bestaan
dat gij van uw vaderen had geërfd.
Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus,
het lam zonder vlek of gebrek,
dat uitverkoren was vóór de grondlegging der wereld
maar eerst op het einde der tijden is verschenen
om uwentwil.
Door Hem gelooft gij in God,
die Hem van de doden heeft opgewekt
en Hem de heerlijkheid gegeven heeft;
daarom is uw geloof in God tevens hoop op God.
Nu gij uw ziel gereinigd hebt
door de waarheid gehoorzaam te aanvaarden
moet gij elkander beminnen met oprechte broederliefde,
met hart en vurigheid,
als mensen die opnieuw geboren zijn,
niet uit een vergankelijk zaad,
maar door het onvergankelijke woord
van de levende en eeuwige God.
Want alle vlees is als gras
en heel zijn luister als een veldbloem.          .
Het gras verdort, de bloem valt af
maar het woord des Heren blijft in eeuwigheid.
En dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 147, 12-13, 14-15, 19-20

R: Loof nu de Heer, Jeruzalem!
of: Alleluia.

Loof nu de Heer, Jeruzalem; Sion,
verheerlijk uw God!

Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen
en voedt u met tarwebloem.

Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.

Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
geen ander maakt Hij zijn wegen bekend.

Vers voor het Evangelie

  1. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten, om te zien,
hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mc.10, 32-45
Wij gaan nu naar Jeruzalem
waar de Mensenzoon zal worden overgeleverd.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd trokken de leerlingen voort, op weg naar Jeruzalem
en Jezus ging voor hen uit;
zij waren ontdaan
en ook die Hem volgden waren bevreesd.
Hij nam opnieuw de twaalf terzijde
en begon hun te spreken over wat Hem zou overkomen
„Wij gaan nu naar Jeruzalem waar de Mensenzoon
aan de hogepriesters en schriftgeleerden zal worden overgeleverd.
„Zij zullen Hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren;
ze zullen Hem bespotten en bespuwen,
Hem geselen en doden, maar drie dagen later zal Hij verrijzen.”
Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
naar Hem toe en zeiden:
„Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen.”
Hij antwoordde hun:
„Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?”
Zij zeiden Hem:
„Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter
en de ander aan uw linkerhand moge zitten.”
Maar Jezus zei hun:
„Ge weet niet wat ge vraagt.
„Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink
en met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt word?”
Zij antwoordden Hem:
„Ja, dat kunnen wij.”
„Inderdaad, – gaf Jezus toe –
de beker die Ik drink zult gij drinken,
en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word zult gij gedoopt worden;
maar het is niet aan Mij
u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand,
omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid.”
Toen de tien anderen dit hoorden
werden ze kwaad op Jakobus en Johannes.
Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen:
„Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden
hen met ijzeren vuist regeren
en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen.
„Dit mag bij u niet het geval zijn;
wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn,
en wie onder u de eerste wil zijn moet de slaaf van allen zijn,
want ook de Mensenzoon
is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen
en om zijn leven te geven als losprijs voor velen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Mogen door de woorden van het evangelie
onze zonden worden uitgewist.

Een reactie achterlaten