29 december ✝ Donderdag in het octaaf van Kerstmis

Lezingen
Heilige van de dag

H. Thomas Becket

Evangelielezing

Lezing

Hymne

734

Psalmen

102

Lauden

Hymne

735

Psalmen

780

KS

104

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

842

KS

106

Vespers

Hymne

731

Psalmen

87

KS

107

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Thomas Becket

bisschop en martelaar

gedachtenis*

Thomas werd in 1118 te Londen geboren. Als lid van de clerus van Canterbury werd hij later kanselier van de koning en in 1162 gekozen tot bisschop. Vanwege zijn niet aflatende verdediging van de rechten van de kerk tegen koning Hendrik II werd hij uit Engeland verbannen en moest hij zes jaar in Frankrijk doorbrengen. In zijn vaderland teruggekeerd, had hij nog veel te verduren, totdat hij in 1170 door handlangers van de vorst in de kathedraal van Canterbury werd gedood.

Openingstekst

Joh. 3,16

Zozeer heeft God de wereld liefgehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft
niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

Eerste lezing

1 Joh. 2, 3-11
Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Hoe weten wij dat wij God kennen?
Er is maar één bewijs
dat we ons houden aan zijn geboden.
Wie zegt dat hij Hem kent
maar zich niet stoort aan zijn geboden is een leugenaar;
in zo iemand woont de waarheid niet.
Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord
heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt;
dan weten we zeker dat we ‘in Hem’ zijn.
Wie aanspraak maakt op verbondenheid met God
moet leven juist zoals  Christus
geleefd heeft.
Vrienden,
ik leg u geen nieuw gebod op.
Het is het oude gebod dat gij altijd gehad hebt;
het is de boodschap die gij vanaf het begin hebt gehoord.
Toch is het ook weer een nieuw gebod
en dat geldt van Christus maar ook van u:
want de duisternis gaat voorbij
en het waarachtige licht schijnt reeds.
Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder haat
die is nog steeds in duisternis.
Wie zijn broeder liefheeft blijft in het licht
en hij komt niet ten val.
Maar wie zijn broeder haat is in duisternis.
Hij tast in het donker
en hij weet niet waarheen zijn weg hem voert,
want de duisternis heeft hem blind gemaakt.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 96 (95), 1-2a, 2b-3, 5b-6

R:    De hemel straalt en de aarde jubelt.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Verkondigt zijn heil alle dagen.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Hij is de schepper van het heelal.
Pracht en verhevenheid gaan voor Hem uit,
macht en luister vervullen zijn woning.

Vers voor het Evangelie

Joh. 1, 14 en 12b

Alleluia.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaardden
gaf Hij het vermogen
om kinderen van God te worden.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 2, 22-35
Een licht dat voor de heidenen straalt.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

Toen de tijd aanbrak
waarop Maria en het Kind volgens de Wet van Mozes
gereinigd moesten worden,
brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem
om Hem aan de Heer op te dragen,
volgens het voorschrift van de Wet des Heren:
elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht
moet aan de Heer worden toegeheiligd,
en om volgens de bepaling van de Wet des Heren
een offer te brengen,
namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.
Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon,
een wetgetrouw en vroom man
die Israëls vertroosting verwachtte,
en de heilige Geest rustte op hem.
Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest
dat de dood hem niet zou treffen
voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd.
Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen.
Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten
om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen,
nam ook hij het kind in zijn armen
en verkondigde Gods lof met de woorden:
“Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan
mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd
dat Gij voor alle volken hebt bereid;
een licht dat voor de heidenen straalt,
een glorie voor uw volk Israël.”
Zijn vader en moeder stonden verbaasd
over wat van Hem gezegd werd.
Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit
en hij zei tot Maria, zijn moeder:
“Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël,
tot een teken dat weersproken wordt,
opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden;
en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Lc. 1,78

Met milde erbarming heeft onze God op ons neergezien,
zoals de opgaande zon aan de hemel.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten