29 november ✝ Dinsdag in de eerste week van de advent

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

806

Lauden

Hymne

729

Psalmen

809

KS

10

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

814

KS

11

Vespers

Hymne

725

Psalmen

817

KS

12

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

Openingstekst

naar Zach.14, 5 en 7

De Heer zal komen en al zijn heiligen met Hem,
en op die dag zal er een groot licht verschijnen.

Eerste lezing

Jes. 11, 1-10
De geest van de Heer zal op hem rusten.

Uit de Profeet Jesaja

In die dagen zal een twijg ontspruiten
aan de stronk van Isaï,
een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen.
De geest van de Heer zal op hem rusten,
de geest van wijsheid en verstand,
de geest van raad en heldenmoed,
de geest van liefde en vreze des Heren,
en hij zal uitstralen deze vreze des Heren.
Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn,
geen uitspraak doen op basis van geruchten.
De kleine luiden zal hij recht verschaffen,
een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der aarde,
maar de uitbuiter
zal hij striemen met de gesel van zijn mond,
de boosdoener doden
met de adem van zijn lippen.
De rechtvaardigheid zal hem dienen tot gordel om het middel,
de onkreukbaarheid tot band om de lenden.
Dan huist de wolf bij het lam,
vlijt de panter zich neer naast het geitje,
grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong,
een kleuter kan ze weiden!
Koe en berin hebben vriendschap gesloten,
hun jongen liggen naast elkaar,
en de leeuw vreet hooi met het rund.
De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang!
Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad
op heel mijn heilige berg,
maar zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God,
zoals de zeebodem bedolven is onder het water.
Op die dag zal de wortel van Isaï
opgericht staan als banier voor de volken:
alle naties zullen naar hem toestromen.
En zijn troon zal luisterrijk zijn!

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 72 (71), 2, 7-8, 12-13, 17

R:    Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien,
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw, volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien,
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij, van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn naam zij een zegen voor alle stammen,
bij alle volken met lof vermeld.

Vers voor het Evangelie

Ps. 85, 8 (84, 8)

Alleluia.
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 10, 21-24
Vervuld van de heilige Geest jubelde Jezus het uit.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd jubelde Jezus het uit,
vervuld van de heilige Geest, en Hij sprak:
“Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt

Een reactie achterlaten

Menu sluiten