29 oktober 2022 ✝ Zaterdag in de dertigste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

720

Psalmen

977

Lauden

Hymne

721

Psalmen

983

KS

986

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

987

KS

990

Vespers

Hymne

691

Psalmen

992

KS

995

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

Openingstekst

Ps.105 (104), 3-4

Vreugde voor hen die zoeken naar God!
Zoekt de Heer en neemt toe in kracht;
zoekt zijn aanschijn zonder ophouden.

Eerste lezing

Fil. 1, 18b-26
Voor mij toch is het leven Christus en het sterven winst.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,
Hoe dan ook, Christus wordt verkondigd,
met of zonder bijbedoeling.
En daarover verheug ik mij.
En ik zal mij ook blijven verheugen.
Want ik weet dat dit zal uitlopen op mijn redding,
dank zij uw gebed
en de bijstand van de Geest van Jezus Christus.
Dit is mijn vurig verlangen en mijn vaste hoop:
dat ik in niets beschaamd zal staan
en dat – zoals steeds, ook nu –
Christus in volle openbaarheid
zal worden verheerlijkt in mijn persoon,
of ik leven moet of sterven.
Voor mij toch is het leven Christus
en het sterven winst.
Maar blijf ik leven,
dan wacht mij vruchtbare arbeid.
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken
ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn
want dat is verreweg het beste.
Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.
En omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik ook
dat ik zal blijven leven en gespaard zal blijven voor u allen,
tot uw vooruitgang en de vreugde van uw geloof.
Dan zult gij wanneer ik weer bij u kom,
een nieuwe reden hebben om op mij te roemen in Christus Jezus,

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 42 (41), 1, 3, 5

R: Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft.

Zoals het hert de beekjes zoekt,
zo zoekt mijn geest naar U, mijn God.

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft,
zal ik Hem ooit bereiken en zijn Aanschijn zien?

Ik denk er aan met weemoed in het hart,
hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom:

ik liep vooraan in deze feeststoet mee,
terwijl rondom mij lof en jubel klonken.

Vers voor het Evangelie

I Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 14, 1, 7-11
Al wie zichzelf verheft zal vernederd,
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

Toen Jezus op een sabbat
het huis van een van de voornaamste Farizeeën binnenging
om er de maaltijd te gebruiken,
hielden zij Hem voortdurend in het oog.
Daar Hij opmerkte
hoe de genodigden de voornaamste plaatsen aan tafel uitzochten,
hield Hij hun de volgende gelijkenis voor:
„Wanneer gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd,
ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats.
„Het zou kunnen zijn,
dat er door uw gastheer iemand is uitgenodigd
die voornamer is dan gij,
en dat degene die u en hem genodigd heeft
u komt zeggen Sta uw plaats aan hem af.
„Dan zoudt ge vol schaamte de minste plaats moeten innemen.
„Maar wanneer ge ergens genodigd wordt,
ga dan op de minste plaats aanliggen.
„Als degene die u heeft uitgenodigd dan komt zal hij u zeggen:
Vriend, ga wat hoger op.
„Zo zal u eer te beurt vallen
in het oog van allen die met u aanliggen.
„Want al wie zichzelf verheft zal vernederd,
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 20 (19), 6

Onze vreugde is het heil dat Gij hebt gebracht;
wij gaan groot op de naam van de Heer onze God!

Een reactie achterlaten

Menu sluiten