29 juli ✝ Vrijdag in de zeventiende week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Martha, Maria en Lazarus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1668

Psalmen

850

Lauden

Hymne

1357

Psalmen

852

KS

1669

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

857

KS

860

Vespers

Hymne

1357

Psalmen

861

KS

1673

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

H. Martha, Maria en Lazarus

gedachtenis

Marta was de zuster van Maria van Betanië en van Lazarus. Zij ontving de Heer gastvrij in haar huis, bediende Hem aan tafel en verkreeg later, op haar gebed, het wonder van de opwekking van Lazarus.

Openingstekst

Lc. 10, 38

Jezus kwam in een dorp
waar een vrouw die Marta heette
Hem in haar woning ontving.

Eerste lezing

Jer. 26, 1-9
Allen stormden tegelijk op Jeremia af in de tempel van de Heer.

Uit de Profeet Jeremia

In het begin van de regering van Jojakim,
zoon van Josia, koning van Juda,
kwam dit woord van de Heer tot Jeremia
„Dit zegt de Heer:
Ga naar de tempel van de Heer en zeg in de voorhof
tot hen die uit de steden van Juda naar de tempel komen
om de Heer te aanbidden, alles wat Ik u opdraag,
zonder één woord weg te laten.
„Misschien luisteren zij en komen ze tot inkeer,
zodat Ik spijt krijg over de rampen
die Ik tegen hen om hun zondig leven beraamde.
„Zeg daarom tot hen:
Dit zegt de Heer:
Als ge niet naar Mij luistert
en niet leeft volgens de wet die Ik u heb gegeven,
als ge niet luistert naar mijn dienaars, de profeten
die Ik telkens weer maar vergeefs, naar u zond,
dan doe Ik met dit huis hetzelfde als Ik met Silo gedaan heb,
en maak Ik deze stad tot een vloek
bij alle volken op aarde.”

De priesters, de profeten en alle aanwezigen
hoorden de rede die Jeremia in de tempel hield.
Nauwelijks had Jeremia de rede
die hij in opdracht van de Heer
voor alle aanwezigen hield, beëindigd,
of de priesters, de profeten en alle aanwezigen:
grepen hem vast en schreeuwden
„Sterven zult ge!
„Hoe durft ge als profeet van de Heer te zeggen:
Deze tempel zal het vergaan als de tempel van Silo
en deze stad wordt een puinhoop, zonder bewoners.”
En allen stormden tegelijk op Jeremia af
in de tempel van de Heer.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 69 (68), 5, 8-10, 14

R: Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt, Heer.

Zo talrijk als haar op mijn hoofd
zijn zij die mij zonder grond haten.

Zij die mij kwellen zijn machtig,
zij eisen onrecht van mij.

Zou ik terug moeten geven
wat ik nooit heb geroofd?

Om U heb ik iedere smaad verdragen,
al steeg mij het schaamrood naar het gelaat.

Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten,
mijn eigen broers kennen mij niet meer.

De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd,
op mij kwam de hoon neer van hen die U honen.

Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot U,
nu is het de tijd van genade.

Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt
en trouw in het hulp verlenen.

Vers voor het Evangelie

Joh. 8, 12b

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer.
Wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 11, 19-27
Ik geloof dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd
waren vele Joden naar Martha en Maria gekomen
om hen te troosten over het verlies van hun broer.
Zodra Martha hoorde dat Jezus op komst was
ging zij Hem tegemoet;
Maria echter bleef thuis.
Martha zei tot Jezus:
“Heer, als Gij hier waart geweest
zou mijn broer niet gestorven zijn.
Maar zelfs nu weet ik,
dat, wat Gij ook aan God vraagt,
God het U zal geven.”
Jezus zei tot haar:
“Uw broer zal verrijzen.”
Martha antwoordde:
“Ik weet dat hij zal verrijzen,
bij de verrijzenis op de laatste dag.”
Jezus zei haar:
“Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft zal leven
ook al is hij gestorven,
en ieder die leeft in geloof aan Mij
zal in eeuwigheid niet sterven.
Gelooft gij dit?”
Zij zei tot Hem:
“Ja, Heer,
ik geloof vast dat Gij de Messias zijt,
de Zoon Gods die in de wereld komt.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh. 11, 27

Marta zei tot Jezus:
Gij zijt Christus, de Zoon van de levende God,
die in deze wereld komt.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten