28 mei 2024 ✝ dinsdag in de achtste week van het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

Lauden

Hymne

756

Psalmen

1133

KS

1135

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1137

KS

1139

Vespers

Hymne

706

Psalmen

1140

KS

1142

Completen

Hymne

683

Psalmen

1206

 

 

Openingstekst

Ps.18 (17),19-20

De Heer heeft zich mijn beschermer getoond:
Hij heeft mij in veiligheid gebracht.
Omdat Hij mij liefhad, heeft Hij mij gered.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Heer, laat het wereldgebeuren
zich voltrekken volgens uw heilsplan,
zodat er vrede op aarde is,
en uw kerk zich erover verheugt
U ongestoord te kunnen dienen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

I Petr. 1, 10-16
De profeten profeteerden over de genade die voor u bestemd was.
Weest daarom nuchter en vestigt heel uw hoop op die genade.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Broeders en zusters,
Reeds de profeten hebben gezocht en gevorst
naar de redding van uw ziel,
toen zij profeteerden over de genade die voor u bestemd was.
Zij vroegen zich af op welk tijdstip en welke omstandigheden
de Geest van Christus in hen doelde,
toen Hij voorspelde al het lijden dat over Christus zou komen
en de daarop volgende verheerlijking.
Maar hun werd geopenbaard
dat zij deze boodschap moesten beheren voor u,
niet voor zichzelf.
En nu is die boodschap bij monde van de evangeliepredikers
openlijk aan u verkondigd,
in de kracht van de heilige Geest
die van de hemel is neergezonden.
Dit zijn geheimen waarin zelfs engelen verlangen door te dringen.

Weest daarom wakker en actief, weest nuchter,
vestigt heel uw hoop op de genade
die uw deel wordt wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.
Geeft gehoor aan de waarheid,
geeft niet langer toe aan de lusten
die uw leven beheersten in de tijd van uw onwetendheid.
Hij die u geroepen heeft, is heilig. Weest heilig zoals Hij,
in heel uw gedrag
want er staat geschreven „Weest heilig
want Ik ben heilig.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 3c-4

R: Zijn weldaden deed de Heer ons kennen.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Vers voor het Evangelie

I Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mc. 10, 28-31
Wie Mij volgt ontvangt het honderdvoud,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd nam Petrus het woord en zei tot Jezus:
Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.”
Jezus antwoordde:
„Voorwaar, Ik zeg u:
er is niemand die huis, broers, zusters,
moeder, vader, kinderen of akkers
om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven,
of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud
aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers,
zij het ook gepaard met vervolgingen,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.
„Veel eersten zullen laatsten zijn
en veel laatsten eersten.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Mogen door de woorden van het evangelie
onze zonden worden uitgewist.

Een reactie achterlaten