28 juni ✝ Woensdag in de twaalfde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Ireneüs

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1609

Psalmen

1143

Lauden

Hymne

1613

Psalmen

1146

KS

1614

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1150

KS

1153

Vespers

Hymne

1335

Psalmen

1575

KS

1330

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Ireneüs

bisschop en kerkleraar

Ireneüs werd omstreeks het jaar 130 geboren. Hij kreeg zijn opleiding in Smyrna, waar hij een leerling was van de bisschop aldaar, de heilige Polycarpus. In 177 bevond hij zich als priester in Lyon en werd kort daarna bisschop van die stad. Hij schreef verschillende werken om het katholieke geloof tegen de dwalingen van de gnostieken te beschermen. Volgens de traditie is hij omstreeks 200 als martelaar gestorven.

Openingstekst

De heilige N. heeft tot de dood toe gestreden
voor de wet van zijn God;
de bedreigingen van de zondaars heeft hij niet gevreesd,
want hij stond onwankelbaar op een vaste rots.

Eerste lezing

Gen. 15, 1-12. 17-18
Abram geloofde de Heer, en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan, en Hij sloot een verbond met hem.

Uit het Boek Genesis

In die dagen klonk het woord van de Heer in een visioen tot Abram:
„Gij moet niet vrezen, Abram, Ik zal uw schild zijn.
„Uw loon zal zeer groot zijn!”
Toen zei Abram
„Heer God, wat baten mij uw gaven?
„Want ik blijf maar kinderloos
en de Damasceen Eliëzer zal de bezitter van mijn huis worden.
„Gij hebt mij toch geen nakomelingen geschonken,
en een onderhorige zal mijn erfgenaam zijn.”
Toen werd het woord van de Heer tot hem gericht:
„Niet hij wordt uw erfgenaam;
uw erfgenaam zal iemand zijn die gij zult verwekken.”
Hij leidde hem naar buiten en zei:
„Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.”
En Hij verzekerde hem:
„Zo talrijk wordt uw nageslacht.”
Abram geloofde de Heer en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan.
Toen zei de Heer tot hem:
„Ik ben God de Heer, die u uit Ur in Chaldea heb geleid
om u dit land in bezit te geven.”
Abram vroeg:
„Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen?”
Hij zei tot hem:
„Haal een driejarige koe, een driejarige bok,
een driejarige ram, een tortel en een jonge duif.”
Hij haalde dit alles, sneed de dieren middendoor,
en legde de stukken tegenover elkaar;
alleen de vogels sneed hij niet door.
Er kwamen roofvogels op de dode dieren af,
maar Abram joeg ze weg.
Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap;
hevige angst en duisternis overviel hem.
Toen de zon was ondergegaan,
en het helemaal donker was geworden,
zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel,
die tussen de stukken door gingen.
Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram.
Hij zei:
„Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land,
vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 105 (104), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9

R: Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.
of: Alleluia.

Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn daden.
Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.

Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.
Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaak eens heeft gezworen.

Vers voor het Evangelie

  1. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 7, 15-20
Aan hun vruchten zult ge ze kennen!

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Wacht u voor de valse profeten,
mensen die tot u komen in schaapskleren
maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
„Aan hun vruchten zult ge ze kennen.
„Plukt men soms druiven van dorens
of vijgen van distels?
„Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort,
maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort.
„Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen
noch een zieke boom goede vruchten.
„Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt
wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
„Aan hun vruchten dus zult ge ze kennen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt.16, 24

Dit zegt de Heer:
Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen
door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten