28 november ✝ Eerste zondag van de advent

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

776

Lauden

Hymne

729

Psalmen

779

KS

4

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

784

KS

5

Vespers

Hymne

725

Psalmen

787

KS

6

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

 

Openingstekst

Ps. 25 (24),1-3

Mijn God, tot U richt ik mijn geest;
op U vertrouw ik, beschaam mij niet.
Laat niemand die tegen mij is, de spot met mij drijven,
want al wie naar U uitziet, zal niet worden teleurgesteld.

Eerste lezing

Jer., 33, 14-16
Ik schenk David een wettige afstammeling.

Uit de Profeet Jeremia

Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd
dat Ik de belofte vervul die Ik aan Israël en Juda gedaan heb.
Dan schenk Ik David een wettige afstammeling,
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.
In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig.
En de stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 25 (24) 4 bc-5 ab, 8-9, 10 en 14

R:    Tot U in den hoge richt ik mijn geest,
tot U, Heer mijn God.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.

Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.

Hij leidt de geringe langs eenzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.

Een vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen,
Hij toont hen de waarde van zijn verbond.

Tweede lezing

1 Tess., 3, 12-4, 2
De Heer sterke uw hart bij de komst van de Heer.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

Moge de Heer u overvloedig doen toenemen
in liefde voor elkaar en voor alle mensen
zoals ook mijn liefde uitgaat naar u.
Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig
voor het aanschijn van God onze Vader
bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.
4,1 Voor het overige, broeders en zusters,
vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus,
dat gij de overlevering die gij van ons hebt ontvangen,
de overlevering namelijk over een levenswandel
die God welgevallig is,
nog trouwer naleeft dan gij al doet.
Gij kent de voorschriften
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Ps. 85 (84) 8

Alleluia.
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
Alleluia.

Evangelie

Lc., 21, 25-28. 34-36
Uw verlossing komt nabij.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren
en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren,
radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
„De mensen zullen het besterven van schrik,
in spanning om wat de wereld gaat overkomen.
„Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
„Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk,
met macht en grote heerlijkheid.
„Wanneer zich dit alles begint te voltrekken,
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.”
„Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven;
laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik;
want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld.
„Weest daarom altijd waakzaam en bidt
dat ge in staat moogt zijn te ontkomen
aan al die dingen die zich gaan voltrekken,
en dat ge stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 85 (84),13

De Heer zal ons zijn zegen schenken
en de aarde zal rijke vrucht dragen.

Menu sluiten