28 oktober 2022 ✝ Feest van de heilige apostelen Simon en Judas

Lezingen
Heilige van de dag

HH. Simon en Judas

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1577

Psalmen

1579

Lauden

Hymne

1471

Psalmen

780

KS

1582

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

969

KS

1584

Vespers

Hymne

1471

Psalmen

1587

KS

1589

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

HH. Simon en Judas

apostelen

feest

De naam van Simon komt voor op de apostellijst van het evangelie en staat daar op de elfde plaats. Van hem is slechts bekend dat hij afkomstig was van Kana en de bijnaam droeg van ‘de ijveraar’.
Judas, ook Taddeüs genaamd, is de apostel die bij het laatste avondmaal aan de Heer vroeg waarom Hij zich alleen aan zijn leerlingen en niet aan de wereld zou openbaren (Joh. 14, 22).

Openingstekst

De Heer heeft de heilige Simon en Judas liefgehad en uitverkoren.
Eeuwige glorie hebben zij van Hem ontvangen.

Eerste lezing

Ef. 2, 19-22
Gij zijt gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is,
die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.
In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.
In Hem wordt ook gij mee opgebouwd
tot een woonstede van God, in de Geest.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 19 (18), 2-3.4-5

R:    Over heel de aarde klinkt hun roep.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
U, God, loven wij. U, Heer, prijzen wij.
U looft het roemvolle koor der apostelen.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 6, 12-16
Jezus koos twaalf leerlingen,
aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die dagen ging Jezus naar het gebergte om te bidden
en bracht daar de nacht door in gebed tot God.
Bij het aanbreken van de dag riep Hij zijn leerlingen bij zich
en koos er twaalf uit, aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf
Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf,
diens broer Andreas,
Jakobus en Johannes,
Filippus en Bartolomeus,
Matteüs en Thomas,
Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Simon met de bijnaam ‘IJveraar’,
Judas de broer van Jakobus
en Judas Iskariot, die een verrader werd.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh. 14, 23

Dit zegt de Heer: Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten