28 september ✝ Woensdag in de zesentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Wenceslaus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

708

Psalmen

930

Lauden

Hymne

709

Psalmen

932

KS

937

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

938

KS

941

Vespers

Hymne

710

Psalmen

942

KS

945

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

H. Wenceslaus

martelaar

gedachtenis

Wenceslaus werd omstreeks 907 geboren in Bohemen en door zijn grootmoeder in het christelijk geloof opgevoed. Rond 925 nam hij het bestuur van het hertogdom op zich. Bij zijn regering ondervond hij veel moeilijkheden van de kant van zijn onderdanen, die hij tot een christelijke levenswijze wilde bekeren. Op aanstoken van zijn broer Boleslav werd hij in 935 verraderlijk vermoord. Al spoedig werd hij als martelaar vereerd. Hij is de voornaamste patroon van Bohemen.

Openingstekst

Dan. 3, 31. 29-30. 43. 42

Alles wat Gij ons liet overkomen, Heer,
hebt Gij met recht en reden gedaan,
want wij hebben tegen U gezondigd
en uw geboden niet onderhouden.
Maar verheerlijk nu uw Naam
en behandel ons overeenkomstig uw grote barmhartigheid.

Eerste lezing

Job 9, 1-12.14-16
Tegenover God staat niemand in zijn recht, geen mens.

Uit het Boek Job

Zo luidde het antwoord van Job aan zijn vrienden:
„Ja, ik weet het, je hebt gelijk;
tegenover God staat niemand in zijn recht, geen mens.
„Treed je met Hem in het geding,
duizend tegen één dat je geen verweer hebt.
„Zo wijs is Hij en zo sterk
dat niemand Hem ongestraft kan blijven weerstaan.
„Bergen rukt Hij van hun plaats en ze weten het niet;
in zijn toorn stoot Hij ze omver.
„Hij schudt de aarde: ze trilt,
ze wankelt op haar zuilen.
„Hij beveelt de zon en ze komt niet meer op,
Hij dekt de sterren af en ze schijnen niet meer.
„Hij, en Hij alleen spant het hemelgewelf,
legt de geweldige zee aan zijn voeten.
„Hij schiep de Grote Beer en Orion,
de Plejaden en de sterren van het zuiden.
„Grote, ondoorgrondelijke dingen brengt Hij tot stand,
wonderen ontelbaar.
„Hij gaat voorbij, en ik zie Hem niet,
glipt langs mij heen, en ik merk het niet eens.
„Wanneer Hij toeslaat, wie zal het beletten?
„Wie zal zeggen: wat doet Gij daar?
„Hoe kan ik tegen Hem in het krijt treden,
naar voren brengen wat ik wil?
„Al sta ik in mijn recht, ik heb geen verweer;
ik kan mijn rechter slechts smeken om genade.
„Maar Hij luistert niet eens naar mijn roepen,
al weet ik zeker dat Hij me hoort.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 88 (87), 1abc-11, 12-13, 14-15

R: Laat mijn bede doordringen tot U, Heer.

Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen,
strek mijn handen smekend naar U uit.

Doet Gij wonderen voor wie gestorven zijn?
Staan er doden op om U te loven?

Wordt uw goedheid in het graf geprezen?
Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?

Ziet men in het land der duisternis uw werken?
Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?

Toch zal ik U blijven roepen, Heer,
elke morgen kom ik met mijn bede.

Waarom, Heer, verstoot Gij mij steeds weer,
blijft Gij uw gelaat voor mij verbergen?

Vers voor het Evangelie

Ps. 111 (110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit, staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 9, 57-62
Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei iemand tot Jezus:
„Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat.”
Jezus sprak tot hem:
„De vossen hebben holen en de vogels hun nesten,
maar de Mensenzoon
heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.”
Tot een ander sprak Hij:
„Volg Mij: ‘
Deze vroeg: „Heer,
laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven”
Jezus zei tot hem:
„Laat de doden hun doden begraven; maar gij,
ga heen en verkondig het Rijk Gods.”
Weer een ander zei:
„Ik zal U volgen Heer,
maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.”
Tot hem sprak Jezus:
„Wie de hand aan de ploeg slaat
maar omziet naar wat achter hem ligt,
is ongeschikt voor het Rijk Gods.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.119 (118), 49-50

Gedenk, Heer, het woord, tot uw dienaar gesproken;
waardoor Gij mij hoop hebt gegeven.
Dit is mijn troost in al mijn ellende.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten