28 juli ✝ Donderdag in de zeventiende week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

835

Lauden

Hymne

713

Psalmen

838

KS

841

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

842

KS

845

Vespers

Hymne

714

Psalmen

845

KS

849

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

Openingstekst

Ps. 68 (67), 6-7 en 36

God in zijn heiligdom
doet allen eensgezind wonen in dit huis.
God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht.

Eerste lezing

Jer. 18, 1-6
Als leem in de hand van de pottenbakker zijt gij in mijn hand, huis van Israël.

Uit de Profeet Jeremia

Dit woord van de Heer kwam tot Jeremia
„Ga naar het huis van de pottenbakker.
„Daar zal Ik u laten horen wat Ik heb te zeggen.”
Ik ging naar het huis van de pottenbakker.
Deze was juist aan het werk op de schijf.
Toen de pot die hij aan het boetseren was
onder zijn handen mislukte,
begon hij met de leem een andere pot te maken,
die hem wel beviel.
Daarop kwam het woord van de Heer tot mij:
„Huis van Israël,
kan Ik niet met u doen als deze pottenbakker
– zo luidt de godsspraak van de Heer -?
„Als leem in de hand van een pottenbakker
zijt gij in mijn hand, huis van Israël.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 146 (145), 2abc, 2d-4, 5-6

R: Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God.
of: Alleluia.

De Heer zal ik loven mijn leven lang,
mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.

Vertrouwt op geen vorst, die mens is als wij,
hij kan het geluk niet schenken.

Eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde,
dan is het gedaan met zijn macht.

Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God,
zijn hoop stelt op God de Heer;

op Hem die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee met al wat daar leeft.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 13, 47-53
De goede vissen werden uitgezocht en in manden gedaan, de slechte werden weggeworpen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
„Het Rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet dat,
in zee geworpen, vissen van allerlei soort bijeenbracht.
„Toen het vol was trok men het op het strand;
men zette zich neer
om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen,
de slechte echter werden weggeworpen.
„Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld
de engelen zullen uittrekken
om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken
en in de vuuroven te werpen.
„Daar zal geween zijn en tandengeknars.
„Hebt gij dit alles begrepen?”
Zij antwoordden Hem:
„Ja.”
Hij zei hun:
„Daarom is iedere schriftgeleerde
die onderwezen is in het Rijk der hemelen,
gelijk aan een huisvader
die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.”

Toen Jezus deze gelijkenissen had beëindigd
ging Hij vandaar weg.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.103 (102), 2

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer;
vergeet zijn weldaden niet!

Een reactie achterlaten

Menu sluiten