27 mei ✝ Zaterdag in de zevende week van Pasen

Lezingen
Heilige van de dag

H. Augustinus van Canterbury

Evangelielezing

Lezing

Hymne

755

Psalmen

1085

Lauden

Hymne

756

Psalmen

1088

KS

532

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

1092

KS

430

Vespers

Hymne

545

Psalmen

534

KS

535

Completen

Hymne

683

Psalmen

1201

H. Augustinus van Canterbury

bisschop

gedachtenis*

Augustinus werd in 597 door paus Gregorius de Grote uit het Sint Andreasklooster te Rome naar Engeland gezonden om er het evangelie te verkondigen. Gesteund door koning Ethelbert, bracht hij als bisschop van Canterbury velen tot het geloof. Verschillende bisdommen, met name in het koninkrijk Kent, danken aan hem hun ontstaan. Hij stierf rond het jaar 605, op 26 mei.

 

Openingstekst

Hand. 1, 14

De leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed
samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus,
en met zijn broeders. Alleluia.

Eerste lezing

Hand. 28, 16-20.30-31
Paulus bleef te Rome en predikte er het Rijk Gods.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Na aankomst in Rome kreeg Paulus verlof
op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte.
Drie dagen later ontbood hij de voornaamste Joden bij zich.
Toen zij bijeengekomen waren, zei hij tot hen:
“Mannen broeders,
ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk
of tegen de voorvaderlijke gebruiken,
ben ik vanuit Jeruzalem
als gevangene uitgeleverd aan de Romeinen.
Dezen wilden mij na verhoor in vrijheid stellen
omdat ik niets had bedreven waarop de doodstraf stond.
Maar omdat de Joden zich hiertegen verzetten
zag ik me gedwongen mij op de keizer te beroepen,
dit echter niet
als had ik enige klacht in te brengen tegen mijn volk.
Dat is dus de reden
waarom ik verzocht u te mogen zien en u toe te spreken.
Het is om de verwachting van Israël
dat ik deze ketenen draag.”

Volle twee jaar vertoefde Paulus daar in een eigen huurwoning
en ontving allen die bij hem kwamen.
Hij predikte het Rijk Gods
en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus
in alle vrijmoedigheid,
zonder enige belemmering.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 11 (10), 5, 6, 8

R:       God is rechtvaardig, het recht is Hem lief, gerechten zullen Hem zien.
of:
Alleluia.

De Heer in zijn heilige tempel, de Heer,
Hij troont in de hemel.
Zijn ogen zien op ons neer,
zijn blikken doorvorsen de mensen.

Goeden en slechten doorziet Hij,
Hij haat wie het onrecht bemint.
Want God is rechtvaardig, het recht is Hem lief,
gerechten zullen Hem zien.

Vers voor het Evangelie

Joh. 16, 7 en 13

Alleluia.
De Geest der waarheid zal Ik tot u zenden,
zegt de Heer,
en Hij zal u tot de volle waarheid brengen.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 21, 20-25
Dit is de leerling die dit geschreven heeft, en zijn getuigenis is waar.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd,
toen Petrus zich omkeerde, zag hij
dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde;
dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ borst had geleund
en had gezegd:
Heer, wie is het die U zal overleveren?
Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus:
“Wat dan met hem?”
Waarop Jezus hem zei:
“Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom,
is dat uw zaak?
Gij moet Mij volgen!”
Zo ontstond onder de broeders het gerucht
dat die leerling niet zou sterven.
Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven
Maar:
Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak?

Dit is de leerling
die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft,
en wij weten dat zijn getuigenis waar is.
Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft.
Maar als ze een voor een beschreven worden,
dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld
te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh. 16, 14

Dit zegt de Heer: De heilige Geest zal Mij verheerlijken
omdat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft. Alleluia.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten