27 juni ✝ Dinsdag in de twaalfde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Cyrillus van Alexandrië

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

1130

Lauden

Hymne

705

Psalmen

1132

KS

1135

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1136

KS

1139

Vespers

Hymne

706

Psalmen

1140

KS

1142

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Cyrillus van Alexandrië

bisschop en kerkleraar

Cyrillus, geboren in 370, leidde een leven als monnik, toen hij priester werd gewijd en zijn oom als bisschop van Alexandrië in 412 opvolgde. Krachtig bestreed hij de leerstellingen van Nestorius. Op het Concilie van Efese was hij de hoofdfiguur. Van zijn hand zijn verschillende geschriften die het katholieke geloof verklaren en verdedigen. Hij stierf in 444.

 

Openingstekst

Ps. 28 (27), 8-9

De Heer is de kracht van zijn volk,
Hij waakt over het heil van zijn Gezalfde.
Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel;
wees voor altijd een leider en gids.

Eerste lezing

Gen. 13, 2.5-18
Laten wij geen ruzie met elkaar maken; wij zijn toch broers van elkaar.

Uit het Boek Genesis

Abram was een rijk man die zeer veel vee,
zilver en goud bezat.
Ook Lot, die met Abram was meegekomen,
bezat schapen, runderen en tenten.
Het land liet evenwel niet toe dat ze bij elkaar bleven,
want hun bezit was zo omvangrijk,
dat ze niet bij elkaar konden blijven.
Dit veroorzaakte botsingen
tussen de herders van Abram en die van Lot.
Bovendien woonden toentertijd ook de Kanaänieten
en de Perizzieten nog in het land.
Daarom zei Abram tot Lot:
„Laten wij geen ruzie met elkaar maken en onze herders evenmin;
wij zijn toch broers van elkaar.
„Het hele land ligt voor je.
„Het is werkelijk beter dat je weggaat;
ga jij links, dan ga ik rechts;
ga jij rechts, dan ga ik links”
Toen liet Lot zijn blik rondgaan;
hij zag, hoe rijk aan water het land langs de Jordaan was.
Want voordat God de Heer Sodom en Gomorra verwoest had,
was deze streek, tot Soar toe,
als de tuin van de Heer, even waterrijk als Egypte.
Daarom koos Lot al het land langs de Jordaan en ging oostwaarts.
Zo scheidden de beide broers.
Abram bleef in Kanaän wonen,
maar Lot zocht zich een woonplaats bij de steden in de Jordaanstreek
en sloeg zijn tent op in de nabijheid van Sodom.
De Sodomieten bedreven veel kwaad en zondigden tegen de Heer.
Nadat Lot was weggegaan zei God de Heer tot Abram:
„Laat uw blik rondgaan en kijk vanaf de plaats waar gij staat
naar het noorden en het zuiden, het oosten en het westen.
„Al het land dat gij ziet, schenk Ik aan u
en aan uw nageslacht, voor altijd.
„Ik zal uw nakomelingen maken als het zand op de aarde.
„Alleen iemand die het zand van de aarde kan tellen,
zal uw nakomelingen kunnen tellen.
„Ga het hele land door in de lengte en in de breedte,
want Ik schenk het aan u!”
Toen sloeg Abram zijn tent op en ging wonen bij de eik van More te Hebron;
daar richtte hij een altaar op ter ere van de Heer.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 15 (14), 13ab, 3cd-4ab, 5

R: Heer, wie mag te gast zijn in uw tent?

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
in zijn hart geen boze plannen koestert,
geen bedrog pleegt met zijn tong;

Wie zijn evenmens geen schade doet
en zijn buren niet te schande zet
wie de boosdoener veracht,
maar de dienaars van de Heer in ere houdt;

Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt,
zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt
zal niet wankelen in eeuwigheid.

Vers voor het Evangelie

2 Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het die in Christus
de wereld met zich verzoende,
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 7, 6.12-14
Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Geeft het heilige niet aan de honden
en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen,
opdat zij ze niet met hun poten vertrappen,
zich omkeren en u verscheuren.
„Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen
doet dat ook voor hen.
„Dat is Wet en Profeten.
„Gaat binnen door de nauwe poort;
want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed,
en velen zijn er die hem inslaan.
„Hoe nauw toch is de poort
en hoe smal is de weg
die voert naar het leven,
en weinigen zijn er die hem vinden.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.145 (144),15

Heer, de ogen van allen zien hoopvol naar U.
Aan ieder geeft Gij voedsel op zijn tijd.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten