27 juli ✝ Zaterdag in de 16e week door het jaar

z

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

720

Psalmen

1191

Lauden

Hymne

721

Psalmen

1193

KS

1196

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1197

KS

1200

Vespers

Hymne

691

Psalmen

772

KS

774

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

Eerste lezing

Jer. 7, 1-11
Is het huis dat mijn naam draagt, in uw ogen soms een rovershol?

Uit de Profeet Jeremia

Het woord van de Heer kwam tot Jeremia:
„Ga naar het huis van de Heer
en verkondig daar in de poort deze boodschap
Luistert naar het woord van de Heer, mannen van Juda
die door deze poort gaat
om u voor Hem neer te buigen.
„Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël:
Betert uw leven,
dan laat Ik u wonen op deze plaats.
„Vertrouwt niet op de valse leus
Dit is de tempel van de Heer, de tempel van de Heer,
de tempel van de Heer!
„Maar betert uw leven; behandelt elkaar rechtvaardig,
verdrukt geen vreemdeling, weduwen en wezen,
vergiet geen onschuldig bloed op deze plaats
en loopt niet achter andere goden aan, tot uw eigen verderf.
„Dan laat Ik u wonen op deze plaats,
in het land dat Ik aan uw voorvaderen gegeven heb voor altijd.
„Maar gij vertrouwt op valse, waardeloze leuzen.
„Gij steelt, gij moordt, ge pleegt echtbreuk,
ge zweert vals, ge offert aan de Baäls
en loopt achter andere goden aan die gij nooit hebt gekend.
„En dan durft ge in dit huis dat mijn Naam draagt
nog voor Mij te verschijnen en zeggen
We zijn veilig!
„Maar ondertussen blijft ge al uw wandaden bedrijven.
„Is het huis dat mijn Naam draagt,
in uw ogen soms een rovershol?
„In mijn ogen beslist niet,”
– zo luidt de godsspraak van de Heer –.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 84 (83), 3, 4, 5-6a, 8a, 11

R: Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten.

Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen
gaan juichend uit naar U, de God die leeft.

Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
de zwaluwen een nestje voor hun broed;

voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten,
mijn koning en mijn God!

Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen;

gelukkig die op U mag steunen;
hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht.

Voor mij is één dag in uw voorhof
beter dan elders duizend dagen.

Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis
dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.

 

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 13, 24-30
Laat tarwe en onkruid samen opgroeien tot de oogst.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor:
„Het Rijk der hemelen
gelijkt op een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid;
maar terwijl de mensen sliepen kwam zijn vijand,
zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen.
„Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet,
was ook het onkruid te zien.
„Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem:
Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid?
Hoe komt het dan dat er onkruid op staat?
„Hij antwoordde hun:
Dat is het werk van een vijand.
„De knechten zeiden tot hem:
Wilt ge dan dat we het bijeengaren?
„Maar hij zei:
Neen, ik ben bang dat ge
wanneer ge het onkruid bijeengaart,
de tarwe mee uittrekt.
Laat beide samen opgroeien tot de oogst,
en met de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen:
Haalt eerst het onkruid bijeen
en bindt het in bussels om te verbranden;
maar slaat de tarwe op in mijn schuur.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.