27 oktober 2022 ✝ Donderdag in de dertigste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

947

Lauden

Hymne

713

Psalmen

949

KS

953

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

954

KS

957

Vespers

Hymne

714

Psalmen

958

KS

961

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

Openingstekst

Ps.105 (104), 3-4

Vreugde voor hen die zoeken naar God!
Zoekt de Heer en neemt toe in kracht;
zoekt zijn aanschijn zonder ophouden.

Eerste lezing

Ef. 6, 10-20
Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
Zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht.
Legt de wapenrusting Gods aan
om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.
Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed
maar tegen de heerschappijen, tegen de machten,
tegen de wereldbeheersers van deze duisternis,
tegen de boze geesten in de hemelen.
Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods;
dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking
en staande blijven, strijdend tot het einde.
Staat dan,
uw lendenen omgord met de waarheid,
bekleed met het harnas der gerechtigheid,
de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede.
Hanteert daarbij het grote schild van het geloof,
waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven.
Neemt ook de helm van het heil
en het zwaard van de Geest, dat is: het woord Gods.
Bidt en smeekt in de Geest
bij elke gelegenheid en op allerlei wijzen.
Houdt daartoe nachtwaken
waarbij gij met volharding God smeekt voor alle heiligen.
Bidt ook voor mij,
dat mij het woord gegeven mag worden als ik mijn mond open
zodat ik vrijmoedig het mysterie openbaar kan maken
waarvoor ik een gezant ben in boeien.
Bidt dat ik het vrijmoedig mag verkondigen,
zoals het mijn plicht is.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 144 (143), 1, 2, 9-10

R: Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots.

Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots,
Hij maakte mijn armen sterk in de strijd,
mijn handen bekwaam in het vechten.

Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder,
mijn schild en mijn toevlucht, die volken bedwingt.

Dan zing ik voor U een nieuw lied, mijn God,
dan speel ik voor U op de lier.

Voor U die aan koningen zegepraal schenkt,
die David, uw dienaar, gered hebt.

Vers voor het Evangelie

I Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 13, 31-35
Het past niet dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd kwamen enige Farizeeën Jezus zeggen:
„Vlucht, ga hier vandaan,
want Herodes wil U vermoorden.”
Hij sprak tot hen:
„Gaat aan die vos zeggen:
Zie, Ik drijf duivels uit
en Ik bewerk genezingen vandaag en morgen;
en op de derde dag komt voor Mij de voltooiing.
„Maar vandaag, morgen en overmorgen moet Ik voorttrekken,
want het past niet dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt.
„Jeruzalem, Jeruzalem,
dat de profeten doodt en stenigt die tot u zijn gezonden!
„Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen verzamelen,
zoals een kloek haar kuikens verzamelt onder haar vleugels,
maar gij hebt niet gewild.
„Zie, uw huis zal onbewoond achtergelaten worden.
„Ik zeg u: Gij zult Mij niet meer zien
totdat de tijd komt waarop gij zult zeggen:
Gezegend de komende in de naam des Heren.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 20 (19), 6

Onze vreugde is het heil dat Gij hebt gebracht;
wij gaan groot op de naam van de Heer onze God!

Een reactie achterlaten

Menu sluiten