27 augustus ✝ Zaterdag in de eenentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Monica

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1668

Psalmen

865

Lauden

Hymne

1668

Psalmen

871

KS

1669

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

874

KS

877

Vespers

Hymne

1672

Psalmen

878

KS

1673

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Monica

gedachtenis

Monica werd in 331 te Tagaste in Noord-Afrika geboren uit christelijke ouders. Op jeugdige leeftijd werd zij aan een zekere Patricius ten huwelijk gegeven. Een van haar kinderen was Augustinus, voor wiens bekering zij onder tranen tot God heeft gebeden. Zij is het voorbeeld van een goede moeder, die haar geloof versterkte door gebed en ervan getuigde door een deugdzaam leven. Zij stierf te Ostia in 387.

Van de dag

Openingstekst

Spr. 31, 30 en 28

Een godvrezende vrouw verdient alle lof:
haar zonen prijzen haar gelukkig
en bij haar man staat zij in hoge eer.

Eerste lezing

I Kor. 1, 26-31
Wat voor de wereld zwak was heeft God uitverkoren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
Denkt aan uw eigen roeping.
Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd,
niet velen machtig,
niet velen van hoge afkomst.
Nee, wat voor de wereld dwaas is
heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen;
wat voor de wereld zwak is
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen;
wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend
heeft God uitverkoren;
wat niets is
om teniet te doen wat iets is,
opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf.
Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus
die van Godswege heel onze wijsheid is geworden,
onze gerechtigheid, heiliging en verlossing.
Daarom: zoals er geschreven staat,
„als iemand wil roemen
laat hem roemen op de Heer.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 33 (32), 12-13, 18-19, 20-21

R: Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Hoog uit de hemel schouwt God omlaag,
blikt neer op de zonen der mensen.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.

Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.

Daarom is Hij de vreugd van ons hart,
zijn heilige Naam onze toevlucht.

Vers voor het Evangelie

Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer;
wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 25, 14-30
Omdat gij over weinig trouw waart ga binnen in de vreugde van de Heer.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen in gelijkenissen.
Hij zei:
„Het zal met het Rijk der hemelen zijn als met de man die bij zijn vertrek
naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te vertrouwen.
„Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde één,
ieder naar zijn bekwaamheid.
„Daarna vertrok hij.
„Die de vijf talenten gekregen had
ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij.
„Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had er twee bij.
„Maar die dat ene had gekregen ging een gat in de grond graven
en het geld van zijn heer verbergen.
„Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug
en hield afrekening met hen.
„Die de vijf talenten gekregen had trad naar voren
en bood nog vijf talenten aan met de woorden:
Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd;
ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend.
„Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer.
„Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei:
Heer, twee talenten hebt gij me toevertrouwd;
ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend.
„Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. „Ga binnen in de vreugde van uw heer.
„Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei:
Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt
en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid.
„Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen.
„Hier hebt ge uw eigendom terug.
„Maar zijn meester gaf hem ten antwoord:
Slechte en luie knecht, je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb
en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid?
„Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten
dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben.
„Neemt hem dus dat talent af
en geeft het aan wie de tien talenten heeft.
„Want aan ieder die heeft zal gegeven worden,
zelfs in overvloed gegeven worden;
maar wie niet heeft,
hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft.
„En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis;
daar zal geween zijn en tandengeknars.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt.13, 45-46

Het Rijk der hemelen gelijkt op een koopman,
op zoek naar mooie parels.
Toen hij een parel van grote waarde had gevonden,
ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten