27 juni ✝ Maandag in de dertiende week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Cyrillus van Alexandrië

Evangelielezing

Lezing

Hymne

700

Psalmen

792

Lauden

Hymne

701

Psalmen

794

KS

797

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

798

KS

801

Vespers

Hymne

703

Psalmen

802

KS

805

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

H. Cyrillus van Alexandrië

bisschop en kerkleraar

Cyrillus, geboren in 370, leidde een leven als monnik, toen hij priester werd gewijd en zijn oom als bisschop van Alexandrië in 412 opvolgde. Krachtig bestreed hij de leerstellingen van Nestorius. Op het Concilie van Efese was hij de hoofdfiguur. Van zijn hand zijn verschillende geschriften die het katholieke geloof verklaren en verdedigen. Hij stierf in 444.

Openingstekst

Ps. 47 (46), 2

Alle volkeren, klapt in de handen;
juicht en jubelt ter ere van God.

Eerste lezing

Am. 2, 6-10.13-16
Zij hebben de geringen als het stof van de aarde vertrapt.

Uit de Profeet Amos

Zo spreekt de Heer:
„Na de herhaalde misdaden van Israël
kom Ik niet op mijn besluit terug !
„Omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen,
de arme voor een paar schoenen,
omdat zij de geringen als het stof van de aarde vertrappen
en het recht van de armen verkrachten.
„Vader en zoon gaan naar dezelfde meid
en ontwijden zo mijn heilige Naam.
„Op de als pand aanvaarde kleren leggen zij zich neer
bij de altaren
en zij drinken met boetegeld betaalde wijn
in het huis van hun God.
„En Ik, Ik heb toch voor hun ogen
de Amoriet verdelgd,
zo hoog als een ceder,
zo sterk als een eik ;
Ik heb hem toch uitgeroeid
van onder tot boven, met wortel en tak !
„Ik, Ik heb u uit Egypte gevoerd,
u door de woestijn geleid, veertig jaar lang,
en het land van die Amoriet aan u gegeven.
„Welnu, Ik zal het doen wankelen onder uw voeten,
zoals een wagen wankelt,
die te hoog met schoven beladen is.
„Dan krijgt zelfs de snelle loper geen kans om te vluchten,
de sterke heeft niets aan zijn kracht
en de dappere redt zijn leven niet.
„De boogschutter houdt geen stand,
de hardloper ontkomt niet
en geen ruiter redt zijn leven.
„Zelfs de dapperste onder de strijders
zal naakt moeten vluchten, die dag.”
Zo spreekt de almachtige Heer.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 50 (49), 16bc-17, 18-19, 20-21, 22-23

R: Verstaat het toch, gij die aan God niet denkt.

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong ?

Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Ziet gij een dief dan gaat ge met hem stelen,
met hen die echtbreuk plegen gaat ge om.

Voor slechtheid opent gij uw mond,
ge roert uw tong om te bedriegen.

Ge zet u neer om van uw broeder kwaad te spreken,
uw moeders zoon belastert gij.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet ?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben ?
Ik klaag u aan. Ik leg u alles voor.

Verstaat het toch, gij die aan God niet denkt,
want anders grijp Ik u en niemand zal u redden.

Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Vers voor het Evangelie

Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 8, 18-22
Volg Mij.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd
zag Jezus een grote menigte om zich heen
en Hij gaf bevel om naar de overkant te gaan.
Een schriftgeleerde trad op Hem toe en zei:
„Meester,
ik zal U volgen waar Gij ook heen gaat.”
Jezus sprak tot hem:
„De vossen hebben hun holen
en de vogels uit de lucht hun nesten,
maar de Mensenzoon
heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.”
Een andere van zijn leerlingen zei tot Hem:
„Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.”
Jezus zei hem:
„volg Mij ;
laat de doden hun doden begraven.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.103 (102), 1

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer;
verheerlijk zijn heilige Naam uit het diepst van mijn wezen!

Menu sluiten