27 februari ✝ Zaterdag in de eerste week van de veertigdagentijd

Lezingen

Heilige van de dag

Z. Maria van Jezus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

865

Lauden

Hymne

742

Psalmen

871

KS

220

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

874

KS

222

Vespers

Hymne

740

Psalmen

878

KS

222

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

Z. Maria van Jezus

De zalige Maria van Jezus Deluil-Martiny werd geboren te Marseille op 28 mei 1841. Met de hulp van een vroom prelaat richtte zij in 1873 te Berchem-Antwerpen het instituut op van de Dochters van het Heilig Hart van Jezus, met als voornaamste bedoeling de aanbidding van het heilig Sacrament, het eerherstel en de geestelijke bijstand voor priesters in hun apostolaat.

Op 27 februari 1884 viel zij onder de kogels van een anarchist in de tuin van haar klooster te Marseille. Zij schonk haar moordenaar nog vergiffenis. Op 22 oktober 1989 werd zij door paus Johannes-Paulus II zalig verklaard. Haar lichaam rustte in de basiliek te Berchem-Antwerpen.

eerste lezing: Deut. 26, 16-19

Gij zult een volk zijn dat de Heer is toegewijd.

Uit het Boek Deuteronomium.
Mozes sprak tot het volk:
“Heden gebiedt de Heer uw God u
deze voorschriften en bepalingen te volbrengen.
Gij moet ze stipt ten uitvoer brengen,
met heel uw hart en heel uw ziel.
Gij hebt heden van de Heer de verzekering gekregen,
dat Hij uw God zal zijn,
als gij tenminste zijn wegen gaat,
zijn voorschriften, geboden en bepalingen onderhoudt
en naar Hem luistert.
En de Heer heeft heden van u de verzekering gekregen,
dat gij, zoals Hij beloofd heeft,
zijn eigen volk zult zijn en al zijn geboden zult onderhouden.
Daarom zal Hij aan u groter eer, faam en luister schenken
dan aan de andere volken, die Hij geschapen heeft,
en zult gij een volk zijn dat de Heer uw God is toegewijd,
zoals Hij beloofd heeft.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 119(118), 1-2, 4-5, 7-8

Refrein:
Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wet van de Heer.
Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

Gij hebt uw bevelen gegeven opdat men ze trouw volbrengt.
Mogen mijn wegen recht zijn,
gericht op wat Gij beschikt.

Ik zal U in alle oprechtheid loven,
aanvaardend wat Gij hebt bepaald.
Aan uw beschikkingen zal ik mij houden,
laat Gij mij dan niet alleen.

vers voor het evangelie: Ps. 51(50), 12a en 14a

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer de weelde van uw zegen.

evangelie: Mt. 5, 43-48

Weest volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.

De Heer zij met U.
En met uw Geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Gij hebt gehoord dat er gezegd is:
Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.
Maar Ik zeg u:
Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden
en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Want als gij bemint die u beminnen,
wat voor recht op loon hebt gij dan?
Doen de tollenaars niet hetzelfde?
En als gij alleen uw broeder groet,
wat voor buitengewoons doet gij dan?
Doen de heidenen dat ook niet?
Weest dus volmaakt,
zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten