27 januari ✝ Donderdag in de derde week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Angela Merici

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

1055

Lauden

Hymne

713

Psalmen

1058

KS

1061

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1062

KS

1065

Vespers

Hymne

714

Psalmen

1066

KS

1069

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

H. Angela Merici

maagd

Angela Merici werd omstreeks 1470 geboren in Desenzano aan het Gardameer. Als religieuze van de derde orde van de heilige Franciscus legde zij zich toe op de christelijke vorming van meisjes met het oog op caritatief werk. In 1535 stichtte zij te Brescia een gemeenschap van vrouwen, ursulinen genaamd, voor de christelijke opvoeding van arme meisjes. Zij stierf in 1540.

Openingstekst

Ps. 96 (95),1 en 6

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen!
Bij Hem is luister en glorie, heiligheid
en pracht bewonen zijn tempel.

Eerste lezing

II Sam. 7, 18-19. 14-29
Wie ben ik, Heer God, en wat is mijn huis ?

Uit het tweede Boek Samuël

18Nadat Natan tot David gesproken had,
ging koning David het heiligdom binnen ;
hij zette zich neer voor de Heer en zei:
„Wie ben ik, Heer God, en wat is mijn huis,
dat Gij mij zover gebracht hebt ?
19„En nu is U dit alles nog niet genoeg, Heer God
ook over de toekomst van het huis van uw dienaar spreekt Gij.
„Is dit voor een mens wel weggelegd, Heer God ?
24„Gij hebt uw volk Israël voorgoed bevestigd als uw volk
en Gij, Heer, zijt hun God.
25„Doe daarom, Heer God, altijd het woord gestand
dat Gij gesproken hebt tot uw dienaar
en tot zijn huis
en handel volgens uw woord.
26„Dan zal uw naam voor altijd groot zijn ;
dan zal gezegd worden
God, de Heer van de hemelse machten is God over Israël
en voor U blijft het huis van uw dienaar David in stand.
27„Gij, God, Heer van de hemelse machten,
God van Israël, Gij hebt uw dienaar geopenbaard:
Ik zal u een huis bouwen.
„Daardoor heeft uw dienaar de moed gevonden,
dit gebed tot U te richten.
28„Welnu dan, Heer God,
Gij zijt God en uw woorden zijn betrouwbaar ;
Gij hebt deze weldaad aan uw dienaar beloofd.
29„Zegen dan nu het huis van uw dienaar,
dat het altijd voor U mag blijven bestaan.
„Gij zelf, Heer God, hebt gesproken ;
uw rijke zegen zal voor altijd rusten
op het huis van uw dienaar.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 132 (131), 1-2, 3-5, 11, 12, 13-14.

R: God de Heer zal Hem de troon van zijn vader
David schenken (Lc. 1, 32b).

Heer, denk in uw mildheid aan David,
aan zijn bezorgdheid voor U ;

hoe hij de Heer had gezworen,
de Sterke van Jakob beloofd

Ik zal mijn huis niet betreden,
niet rusten gaan op mijn bed ;

ik gun mijn ogen geen slaap meer,
mijn oogleden weiger ik rust,

tot ik voor de Heer een plaats vind,
voor Jakobs Sterke een huis.

De Heer heeft David gezworen
een eed die Hij nimmer breekt:

een telg uit uw geslacht
zal Ik op uw troon verheffen.

Houden uw zonen zich aan mijn verbond,
aan alles wat Ik hen opleg,

dan zullen hun zonen ook voor altijd
zetelen op uw troon.

Want God heeft de Sion gekozen,
haar als zijn zetel gewild

hier is mijn rustplaats voor eeuwig,
hier zal Ik wonen, dit is mijn keus. .

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 4, 21-25
De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
allen: Lof zij U, Christus.

21In die tijd zei Jezus tot de menigte:
„Komt er soms een lamp,
om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden
of juist om op de standaard te worden geplaatst ?
22„Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden ;
en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen.
23„Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.”
24Verder zei Hij:
„Let op wat gij hoort.
„De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken ;
zelfs een toemaat zal men u gegeven.
25„Aan wie heeft zal gegeven worden ;
maar wie niet heeft
hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 34 (33), 6

Nadert tot de Heer, dan wordt ge verlicht:
Hij stelt u niet teleur.

Menu sluiten