26 mei 2024 ✝ Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

Lezingen
Heilige van de dag

H. Drie-eenheid

Evangelielezing

Lezing

Hymne

555

Psalmen

Lauden

Hymne

555

Psalmen

780

KS

557

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

784

KS

558

Vespers

Hymne

558

Psalmen

788

KS

560

Completen

Hymne

683

Psalmen

1203

H. Drie-eenheid

hoogfeest

 

 

Openingstekst

Gezegend zij God de Vader,
gezegend de eniggeboren Zoon van God
samen met de heilige Geest,
want Hij heeft ons zijn barmhartigheid bewezen.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Lofzang

Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

God onze Vader,
Gij hebt het Woord der waarheid
en de Geest die heilig maakt
in de wereld gezonden
om aan de mensen het verheven mysterie
van uw Godheid te openbaren.
Geef dat wij het ware geloof belijden
door de glorie van de eeuwige Drievuldigheid te erkennen
en door haar Eenheid in macht en majesteit te aanbidden.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

Deut., 4, 32-34. 39-40
De Heer is God in de hemel daarboven en op de aarde beneden; er is geen ander.

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk en zei:
„Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan
vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep.
„Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere:
is er ooit zo iets groots gebeurd
of is er ooit iets dergelijks gehoord?
„Heeft een volk ooit een God uit het vuur horen spreken
zoals gij en daarbij het leven behouden?
„Of heeft ooit een God gepoogd
uit een ander volk u te komen uitkiezen door beproevingen,
door tekenen en wonderen,
door oorlogen, met sterke hand en opgestoken arm,
door grote, schrikwekkende daden,
zoals de Heer uw God
die voor uw ogen in Egypte heeft verricht?
„Erken dan heden en prent het in uw hart:
de Heer is God
in de hemel boven en op de aarde beneden;
er is geen ander.
„Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.
„Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn
en lang leven op de grond die de Heer uw God
u voor altijd schenkt.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 33 (32), 4-5, 6 en 9, 18-19, 20 en 22

R:    Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.

Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Hij heeft de hemel gemaakt door zijn woord,
zijn stem schiep de hemelse machten.

Hij sprak slechts een woord en alles ontstond,
Hij gaf zijn bevel en het kwam te voorschijn.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen,

Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.

Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

Tweede lezing

Rom., 8, 14-17
Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen
die ons doet roepen: „Abba, Vader!”

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
Allen die zich laten leiden door de Geest van God
zijn kinderen van God.
De Geest die gij ontvangen hebt is er niet een van slaafsheid
die u opnieuw vrees zou aanjagen.
Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen
die ons doet uitroepen:
„Abba, Vader!”
De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest
dat wij kinderen zijn van God.
Maar als wij kinderen zijn dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God, te samen met Christus,
daar wij delen in zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
God die is, die was en die zal zijn.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mt., 28, 16-20
Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

De elf leerlingen begaven zich naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun aangewezen had.
Toen zij Hem zagen
wierpen ze zich in aanbidding neer;
sommigen echter twijfelden.
Jezus trad nader en sprak tot hen:
„Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
„Gaat dus
en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
en leert hun
te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
„Ziet, Ik ben met u
alle dagen
tot aan de voleinding der wereld.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Mogen door de woorden van het evangelie
onze zonden worden uitgewist.

Een reactie achterlaten