26 mei ✝ Vrijdag in de zevende week van Pasen

Lezingen
Heilige van de dag

H. Filippus Neri

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1626

Psalmen

1070

Lauden

Hymne

1628

Psalmen

1073

KS

1629

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

1077

KS

427

Vespers

Hymne

1633

Psalmen

1081

KS

1635

Completen

Hymne

683

Psalmen

1210

H. Filippus Neri

priester

gedachtenis

Filippus Neri werd in 1515 te Florence geboren. Op latere leeftijd vertrok hij naar Rome en trok zich het lot aan van de jeugd aldaar. Zijn beleving van het evangelie beperkte zich echter niet hiertoe. In zijn bezorgdheid voor zieke armen richtte hij een vereniging op die zich met ziekenbezoek belastte. Priester gewijd in 1551, stichtte hij het oratorium waarin geestelijke lezing, zang en liefdewerken tot de religieuze opdracht behoorden. Filippus was een man van uitzonderlijke naastenliefde en evangelische eenvoud en diende God met grote blijmoedigheid. Hij stierf in 1595.

 

Openingstekst

Apok.1, 8-6

Christus heeft ons liefgehad
en van de zonden verlost door zijn bloed.
Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters
voor zijn God en Vader. Alleluia.

Eerste lezing

Hand. 25, 13-21
Jezus is dood, aldus Festus, maar Paulus beweert dat Hij leeft.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwamen koning Agrippa en Bernike in Caesarea
en maakten hun opwachting bij Festus.
Tijdens hun verblijf aldaar, dat verscheidene dagen duurde
legde Festus het geval van Paulus aan de koning voor
met de woorden:
“Felix heeft hier een gevangene achtergelaten
tegen wie de hogepriesters en de oudsten van de Joden,
een aanklacht hebben ingediend
toen ik in Jeruzalem was,
met het verzoek hem te veroordelen.
Ik heb hun te verstaan gegeven,
dat de Romeinen niet gewoon zijn
iemand bij wijze van gunst uit te leveren,
voordat de beklaagde tegenover zijn beschuldigers heeft gestaan
en gelegenheid gekregen heeft
zich tegen de aanklacht te verdedigen.
Zij kwamen dus hier heen
en zonder uitstel heb ik de volgende dag rechtzetting gehouden
en heb ik de man laten voorleiden.
Toen de aanklagers om hem heen stonden,
brachten zij geen enkele beschuldiging in van misdaden
waar ik op gerekend had.
Wel hadden zij bepaalde kwesties tegen hem
op het gebied van hun eigen geloof
en over een zekere Jezus, die dood is,
maar van wie Paulus beweerde dat Hij leeft.
Omdat ik met het onderzoek van die dingen geen weg wist,
heb ik gevraagd of hij naar Jeruzalem wilde gaan
om daar in deze zaak terecht te staan.
Maar Paulus is in hoger beroep gegaan
en wilde daarom tot de uitspraak van Zijne Majesteit
in bewaring gehouden worden.
Daarom heb ik bevel gegeven hem in hechtenis te houden
totdat ik hem naar de keizer kan zenden.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 103 (102), 1-2, 11-12, 19-20ab

R:       De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.
of:
Alleluia.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
Hij voert heerschappij over heel het heelal.
Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden,
machtige uitvoerders van zijn bevel.

Vers voor het Evangelie

Mt. 28, 19 en 20

Alleluia.
Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen;
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 21, 15-19
Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

Toen Jezus verschenen was aan zijn leerlingen,
zei Hij na het ontbijt tot Simon Petrus:
“Simon, zoon van Johannes,
hebt ge Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben?”
Hij antwoordde:
“Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.”
Jezus zei hem:
“Weid mijn lammeren.”
Nog een tweede maal zei Hij tot hem:
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
En deze antwoordde:
“Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.”
Jezus hernam:
“Hoed mijn schapen.”
Voor de derde maal vroeg Hij:
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij Lief?”
Nu werd Petrus bedroefd,
omdat Hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt ge Mij lief?
en hij zei Hem:
“Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U bemin.”
Daarop zei Jezus hem:
“Weid mijn schapen.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Toen ge jong waart,
deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde,
maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken,
een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt.”
Hiermee zinspeelde Hij op de dood
waardoor hij God zou verheerlijken.
En na deze woorden zei Hij hem:
“Volg Mij.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh.16, 13

Dit zegt de Heer: Wanneer de Geest der waarheid komt,
zal Hij u tot de volle waarheid brengen. Alleluia.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten