26 juni ✝ Maandag in de twaalfde week door het jaa

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

700

Psalmen

1115

Lauden

Hymne

701

Psalmen

1118

KS

1121

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1122

KS

1124

Vespers

Hymne

703

Psalmen

1125

KS

1128

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

Openingstekst

Ps. 28 (27), 8-9

De Heer is de kracht van zijn volk,
Hij waakt over het heil van zijn Gezalfde.
Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel;
wees voor altijd een leider en gids.

Eerste lezing

Gen. 12, 1-9
Abram trok weg, zoals de Heer hem had opgedragen.

Uit het Boek Genesis

In die dagen zei God de Heer tot Abram
„Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie,
naar het land dat Ik u aan zal wijzen.
„Ik zal een groot volk van u maken.
„Ik zal u zegenen en uw naam groot maken,
zodat hij een zegen zal zijn.
„Ik zal zegenen die u zegenen,
maar die u vervloeken zal Ik vervloeken.
„Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.”

Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen,
en Lot ging met hem mee.
Abram was vijfenzeventig jaar toen hij Haran verliet.
Met zijn vrouw Sarai en met Lot,
de zoon van zijn broer,
met al hun bezittingen en met allen
die zij in Haran in dienst hadden genomen,
ging Abram op weg naar Kanaän.
In Kanaän aangekomen,
trok Abram het land in, tot bij de heilige plaats van Sichem,
de eik van More.
Toentertijd waren de Kanaänieten nog in het land.
Daar verscheen God de Heer aan Abram en zei:
„Aan uw nageslacht zal Ik dit land in bezit geven.”
Toen richtte Abram daar een altaar op
ter ere van de Heer, die hem verschenen was.
Vandaar trok hij verder naar het gebergte ten oosten van Betel,
sloeg zijn tent op
tussen Betel in het westen en Aï in het oosten,
richtte een altaar op ter ere van de Heer
en riep de naam van de Heer aan.
Daarna trok Abram verder naar de Negeb toe.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 33 (32), 12-13, 18-19, 20, 22

R: Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.
Hoog uit de hemel schouwt God omlaag,
blikt neer op de zonen der mensen.

Het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen,
dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

Vers voor het Evangelie

  1. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 7, 1-5
Haal eerst de balk uit uw eigen oog!

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
„Want met het oordeel dat gij velt zult gij geoordeeld worden,
en de maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken.
„Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder
en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog?
„Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen
laat mij de splinter uit uw oog halen, en zie,
in uw eigen oog zit de balk nog!
„Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog,
en dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen
uit het oog van uw broeder.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.145 (144),15

Heer, de ogen van allen zien hoopvol naar U.
Aan ieder geeft Gij voedsel op zijn tijd.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten