26 juli ✝ Vrijdag in de 16e week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige maagd Maria

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1657

Psalmen

1175

Lauden

Hymne

1355

Psalmen

1073

KS

1356

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1181

KS

1184

Vespers

Hymne

1355

Psalmen

1185

KS

1357

Completen

Hymne

682

Psalmen

1211

HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige maagd Maria

Onder deze namen, die teruggaan op een oude traditie van de 2e eeuw, zijn de ouders van de heilige maagd Maria bekend. Reeds in de 6e eeuw werd de heilige Anna in het Oosten vereerd, vanwaar deze devotie zich in de 10e eeuw verbreidde naar het Westen. De verering van de heilige Joachim is van jongere datum (17e eeuw).

EERSTE LEZING

Jer. 3,14-17
Ik geef u vorsten naar mijn hart, en alle stammen zullen samenkomen in Jeruzalem.

Uit de Profeet Jeremia
Zo spreekt de Heer:
„Komt terug, afvallige zonen,
Ik ben uw meester, Ik haal u uit alle steden
en uit alle stammen,
en breng u naar Sion.
„Ik geef u vorsten naar mijn hart,
die u regeren met kennis en inzicht.
„Als ge talrijk wordt in die tijd
en sterk aangroeit in het land,
– zo luidt de godsspraak van de Heer –,
dan wordt er niet meer gezegd
Waar is de Ark van het verbond van de Heer!
„Ze verdwijnt uit het geheugen,
men denkt er zelfs niet meer aan, niemand mist ze,
een andere wordt nooit meer gemaakt.
„In die tijd zal Jeruzalem heten: Troon van de Heer!
„Alle stammen komen samen
bij de naam van de Heer, in Jeruzalem.
„Niet langer blijven ze hardnekkig in hun boosheid.”
Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

ANTWOORDPSALM

Jer. 31, 10, 11-12ab, 13

R: De Heer zal ons behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.
Volkeren, hoort dan het woord van de Heer,
geeft er bericht van op verre kusten.
Hij die Israël eens heeft verstrooid zal het verzamelen,
zal het behoeden zoals een herder zijn kudde hoedt.
Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.
Meisjes dansen een vreugdedans
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Ps. 25 (24), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE

Mt. 13, 18-23
Die het woord hoort en begrijpt, draagt ook vrucht.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Gij dan,
luistert naar de gelijkenis van de zaaier
„Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk
wel hoort maar niet begrijpt,
komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart;
dat is degene die op de weg gezaaid is.
„Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij
die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt
maar hij heeft geen wortel geschoten,
hij leeft bij het ogenblik, en als hij
omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt,
komt hij onmiddellijk ten val.
„Die gezaaid werd tussen distels is hij
die het woord wel hoort,
maar dit wordt door de zorgen van de wereld
en de begoocheling van de rijkdom verstikt
en zo blijft het zonder vrucht.
„Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij
die het woord hoort en begrijpt, en daarom vrucht draagt
bij de één is de opbrengst honderdvoudig,
bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig.”
Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.