26 januari ✝ Donderdag in de derde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

HH. Timotëus en Titus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

1055

Lauden

Hymne

1628

Psalmen

1058

KS

1629

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1062

KS

1065

Vespers

Hymne

1633

Psalmen

1066

KS

1635

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

HH. Timotëus en Titus

bisschoppen

gedachtenis

Als leerlingen en helpers van de apostel Paulus worden, daags na zijn feestdag, Timoteüs en Titus herdacht. De eerste was aan het hoofd gesteld van de christengemeente van Efeze, de ander had de leiding van de kerk op het eiland Kreta. Paulus schreef aan hen de brieven die bekend staan als de pastorale brieven en die talrijke aanwijzingen bevatten voor de vorming van de gelovigen en hun herders.

Openingstekst

Ez. 34,11 en 23-24

Zo spreekt de Heer: Ik zal mijn schapen bezoeken
en hun een herder geven om hen te weiden;
Ik, de Heer, zal hun God zijn.

Eerste lezing

2 Tim. 1, 1-8

Uw ongeveinsd geloof komt mij voor de geest.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Van Paulus,
apostel van Christus Jezus door de wil van God,
volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is,
aan Timóteüs, zijn geliefd kind.
Genade, barmhartigheid en vrede voor u
vanwege God de Vader en onze Heer Christus Jezus!

Het is met dankbaarheid jegens God,
die ik evenals mijn voorouders
met een zuiver geweten tracht te dienen,
dat ik uw naam noem in mijn gebeden,
zonder ophouden, dag en nacht.
Als ik denk aan uw tranen,
verlang ik vurig u weer te zien
om weer helemaal gelukkig te zijn.
En uw ongeveinsd geloof komt mij voor de geest,
dat geloof dat eerst uw grootmoeder Loïs
en uw moeder Euníke bezield heeft
en nu ook, daarvan ben ik zeker, leeft in u.

Vergeet dus niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade
die in u is door de oplegging van mijn handen.
Want God
heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen.
Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene.
Draag uw deel in het lijden voor het evangelie
door de kracht van God.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 96 (95), 1-2a.2b-3.7-8a.10

R:    Meldt aan de naties Gods heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Verkondigt zijn heil alle dagen,
meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht,
huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.

Zegt tot elkander: de Heer regeert!
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Vers voor het Evangelie

  1. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 4, 21-25
De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
„Komt er soms een lamp,
om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden
of juist om op de standaard te worden geplaatst?
„Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden;
en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen.
„Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.”
Verder zei Hij:
„Let op wat gij hoort.
„De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken;
zelfs een toemaat zal men u gegeven.
„Aan wie heeft zal gegeven worden;
maar wie niet heeft
hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh.15,16

Dit zegt de Heer: Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten